വാർത്ത

gcompris 4.1

ഇന്ന് ജികോംപ്രി പതിപ്പ് 4.1 പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു.

ഇതിൽ പല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ബഗ് ഫിക്സുകളും ഗ്രാഫിക്സ് മെച്ചപ്പെടുത്തലുകളും വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഈ പതിപ്പ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭാഷകളിൽ സമ്പൂർണമായും തർജ്ജിമ ചെയ്തിരിക്കുന്നു:

 • അറബി
 • ബൾഗേറിയൻ
 • ബ്രിട്ടൺ
 • കാറ്റലൻ
 • കാറ്റലൻ (വലൻസിയൻ)
 • ഗ്രീക്ക്
 • സ്പാനിഷ്
 • ബാസ്ക്
 • ഫ്രെഞ്ച്
 • ഗലീഷ്യൻ
 • ക്രൊയേഷ്യൻ
 • ഹങ്ഗേറിയൻ
 • ഇറ്റാലിയൻ
 • ലിത്വേനിയൻ
 • മലയാളം
 • ഡച്ച്
 • നോർവീജിയൻ നിനോർസ്ക്
 • പോളിഷ്
 • ബ്രസീലിയൻ പോ‍ർച്ചുഗീസ്
 • റൊമേനിയൻ
 • റഷ്യൻ
 • സ്ലോവേനിയൻ
 • സ്വീഡിഷ്
 • തുർക്കിഷ്
 • ഉക്രേനിയൻ

കൂടാതെ, താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭാഷകളിൽ ഭാഗികമായി തർജ്ജിമ ചെയ്തിരിക്കുന്നു:

 • അസർബൈജാനി (97%)
 • ബെലാറഷ്യൻ (86%)
 • ചെക്ക് (95%)
 • ജർമൻ (95%)
 • യുകെ ഇംഗ്ലീഷ് (95%)
 • എസ്പെരാന്തോ (99%)
 • എസ്തോണിയൻ (95%)
 • ഫിന്നിഷ് (94%)
 • ഹീബ്രു (95%)
 • ഇന്തോനേഷ്യൻ (99%)
 • മസെഡോണിയൻ (90%)
 • പോർച്ചുഗീസ് (95%)
 • സ്ലോവാക്ക് (83%)
 • അൽബേനിയൻ (99%)
 • സ്വാഹിലി (99%)
 • പരമ്പരാഗത ചൈനീസ് (95%)

ഈ പുതിയ പതിപ്പിനായുള്ള ഗ്നു/ലിനക്സ്, വിൻഡോസ്, ആൻഡ്രോയ്ഡ്, റാസ്ബെറി പൈ, മാക്ഒയെസ് പാക്കേജുകൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് പേജിൽ നോക്കുക. ഈ അപ്ഡേറ്റ് ആൻഡ്രോയ്ഡ് പ്ലേ സ്റ്റോറിലും എഫ്-ഡ്രോയ്സ് റെപ്പോസിറ്ററിയിലും വിൻഡോസ് സ്റ്റോറിലും ഉടൻ തന്നെ ലഭ്യമാകും.

എല്ലാവർക്കും നന്ദി,
ടിമോത്തെ & ജോന്നി

gcompris 4.0

ഇന്ന് ജികോംപ്രി പതിപ്പ് 4.0 പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു.

ഈ പതിപ്പിൽ ബൾഗേറിയൻ, ഗലീഷ്യൻ, സ്വഹീലി എന്നീ മൂന്നു ഭാഷകൾക്കുകൂടി തർജ്ജിമകൾ ചേർക്കുന്നു.

ഇതിൽ 8 പുതിയവയടക്കം, 190 പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ട്:

 • ഒരു സമയം ഒരു ശബ്ദഭേദം (വ്യാകരണം) എന്ന രീതിയിൽ വാക്കുകളുടെ ശബ്ദഭേദങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ പഠിക്കാനായുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് "ശബ്ദഭേദങ്ങൾ".
 • "വ്യാകരണ വിശകലനം" ഓരോ വാചകത്തിനും ഒന്നിലധികം ശബ്ദഭേദങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു എന്നതൊഴിച്ചാൽ, മേൽപറഞ്ഞതിനു സമാനമായ പ്രവർത്തനമാണ്.
 • നിശ്ചിത നിയമങ്ങളനുസരിച്ച് സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് ഒരു ഗ്രിഡ് പൂരിപ്പിക്കുന്നതു ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഒരു ഗണിത കളിയാണ് "കാൽകുഡോക്കു"
 • "24 ആക്കാം" എന്നതിൽ, ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന നാലു സംഖ്യകളും ക്രിയകളും ഉപയോഗിച്ച് 24 ഉത്തരമാക്കണം!
 • "മാതൃക പോലെയാക്കാം" എന്നതിൽ, വിവിധ മാതൃകകൾ പുനർനിർമ്മിക്കുകയും പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യണം.
 • കൃത്യമായി ഭാഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രേഖയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മൂല്യം കണ്ടുപിടിക്കുവാനുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് "അടയാളമിട്ട രേഖ വായിക്കാം".
 • "അടയാളമിട്ട രേഖ ഉപയോഗിക്കാം" എന്നതിൽ, ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന മൂല്യം രേഖയിൽ കൃത്യമായ സ്ഥാനത്ത് അടയാളപ്പെടുത്തണം.
 • "അടുത്തുള്ള സംഖ്യകൾ കണ്ടെത്താം" എന്നതിൽ, ഏതൊക്കെ സംഖ്യകളാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ശ്രേണിക്കു മുമ്പും ശേഷവും ഉള്ളതെന്നു പഠിക്കാം.

ഇതിൽ പല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ബഗ് ഫിക്സുകളും ഗ്രാഫിക്സ് മെച്ചപ്പെടുത്തലുകളും വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഈ പതിപ്പിൽ ഒരു പ്രധാന നാഴികക്കല്ല് കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നു: ഏകദേശം 9 വർഷത്തെ പ്രയത്നത്തിനു ശേഷം, മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി എല്ലാ ഗ്രാഫിക്സുകളും പുനർനിർമ്മിക്കുന്ന ചുമതല പൂർത്തിയായി!

ഈ പതിപ്പ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭാഷകളിൽ സമ്പൂർണമായും തർജ്ജിമ ചെയ്തിരിക്കുന്നു:

 • അറബി
 • ബൾഗേറിയൻ
 • ബ്രിട്ടൺ
 • കാറ്റലൻ
 • കാറ്റലൻ (വലൻസിയൻ)
 • ഗ്രീക്ക്
 • സ്പാനിഷ്
 • ബാസ്ക്
 • ഫ്രെഞ്ച്
 • ഗലീഷ്യൻ
 • ക്രൊയേഷ്യൻ
 • ഹങ്ഗേറിയൻ
 • ഇറ്റാലിയൻ
 • ലിത്വേനിയൻ
 • മലയാളം
 • ഡച്ച്
 • പോളിഷ്
 • ബ്രസീലിയൻ പോ‍ർച്ചുഗീസ്
 • റൊമേനിയൻ
 • സ്ലോവേനിയൻ
 • തുർക്കിഷ്
 • ഉക്രേനിയൻ

കൂടാതെ, താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭാഷകളിൽ ഭാഗികമായി തർജ്ജിമ ചെയ്തിരിക്കുന്നു:

 • അസർബൈജാനി (97%)
 • ബെലാറഷ്യൻ (86%)
 • ചെക്ക് (94%)
 • ജർമൻ (95%)
 • യുകെ ഇംഗ്ലീഷ് (95%)
 • എസ്പെരാന്തോ (99%)
 • എസ്തോണിയൻ (95%)
 • ഫിന്നിഷ് (94%)
 • ഹീബ്രു (95%)
 • ഇന്തോനേഷ്യൻ (95%)
 • മസെഡോണിയൻ (90%)
 • നോർവീജിയൻ നിനോർസ്ക് (95%)
 • പോർച്ചുഗീസ് (95%)
 • റഷ്യൻ (95%)
 • സ്ലോവാക്ക് (83%)
 • അൽബേനിയൻ (99%)
 • സ്വീഡിഷ് (95%)
 • സ്വാഹിലി (99%)
 • പരമ്പരാഗത ചൈനീസ് (95%)

ഈ പുതിയ പതിപ്പിനായുള്ള ഗ്നു/ലിനക്സ്, വിൻഡോസ്, ആൻഡ്രോയ്ഡ്, റാസ്ബെറി പൈ, മാക്ഒയെസ് പാക്കേജുകൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് പേജിൽ നോക്കുക. ഈ അപ്ഡേറ്റ് ആൻഡ്രോയ്ഡ് പ്ലേ സ്റ്റോറിലും എഫ്-ഡ്രോയ്സ് റെപ്പോസിറ്ററിയിലും വിൻഡോസ് സ്റ്റോറിലും ഉടൻ തന്നെ ലഭ്യമാകും.

എല്ലാവർക്കും നന്ദി,
ടിമോത്തെ & ജോന്നി

2023-06-06 
gcompris 3.3

Today we are releasing GCompris version 3.3.

This version adds translations for 2 more languages: Arabic and Esperanto.

It contains bug fixes on multiple activities such as "Path encoding", "Letter in word", "Ballcatch" and "Piano composition".

Some improvements of keyboard handling (shortcuts, focus...) have been done on several activities.

It also contains new graphics and improvements on "Photo hunter".

It is fully translated in the following languages:

 • അറബി
 • അസർബൈജാനി
 • ബ്രിട്ടൺ
 • കാറ്റലൻ
 • കാറ്റലൻ (വലൻസിയൻ)
 • ഗ്രീക്ക്
 • യുകെ ഇംഗ്ലീഷ്
 • സ്പാനിഷ്
 • ബാസ്ക്
 • ഫ്രെഞ്ച്
 • ക്രൊയേഷ്യൻ
 • ഇന്തോനേഷ്യൻ
 • ഇറ്റാലിയൻ
 • ലിത്വേനിയൻ
 • മലയാളം
 • ഡച്ച്
 • നോർവീജിയൻ നിനോർസ്ക്
 • പോളിഷ്
 • പോർച്ചുഗീസ്
 • ബ്രസീലിയൻ പോ‍ർച്ചുഗീസ്
 • റൊമേനിയൻ
 • സ്ലോവേനിയൻ
 • തുർക്കിഷ്
 • ഉക്രേനിയൻ

It is also partially translated in the following languages:

 • ബെലാറഷ്യൻ (79%)
 • ചെക്ക് (88%)
 • ജർമൻ (99%)
 • എസ്പെരാന്തോ (99%)
 • എസ്തോണിയൻ (99%)
 • ഫിന്നിഷ് (98%)
 • ഹീബ്രു (99%)
 • ഹങ്ഗേറിയൻ (99%)
 • മസെഡോണിയൻ (94%)
 • റഷ്യൻ (99%)
 • സ്ലോവാക്ക് (87%)
 • അൽബേനിയൻ (99%)
 • സ്വീഡിഷ് (98%)
 • പരമ്പരാഗത ചൈനീസ് (99%)

You can find packages of this new version for GNU/Linux, Windows, Raspberry Pi and macOS on the download page. This update will be available soon in the Android Play store, the F-Droid repository and the Windows store.

Thank you all,
Timothée & Johnny

2023-03-29 
gcompris 3.2

Today we are releasing GCompris version 3.2.

This new version contains some bug fixes on multiple activities such as "Discover the International Morse code", "Control the hose-pipe" and music activities.

It also contains new graphics for all memory activities and for "Baby puzzle".

A new command-line argument (--difficulty {value|min-max}) has been added which allows users to force the difficulty filter at a given value or range.

The Andika font has been updated to its latest version (6.200).

It is fully translated in the following languages:

 • ബ്രിട്ടൺ
 • കാറ്റലൻ
 • കാറ്റലൻ (വലൻസിയൻ)
 • ഗ്രീക്ക്
 • യുകെ ഇംഗ്ലീഷ്
 • സ്പാനിഷ്
 • ബാസ്ക്
 • ഫ്രെഞ്ച്
 • ക്രൊയേഷ്യൻ
 • ഇറ്റാലിയൻ
 • ലിത്വേനിയൻ
 • മലയാളം
 • ഡച്ച്
 • നോർവീജിയൻ നിനോർസ്ക്
 • പോളിഷ്
 • പോർച്ചുഗീസ്
 • ബ്രസീലിയൻ പോ‍ർച്ചുഗീസ്
 • റൊമേനിയൻ
 • സ്ലോവേനിയൻ
 • തുർക്കിഷ്
 • ഉക്രേനിയൻ
 • പരമ്പരാഗത ചൈനീസ്

It is also partially translated in the following languages:

 • അസർബൈജാനി (99%)
 • ബെലാറഷ്യൻ (79%)
 • ചെക്ക് (88%)
 • ജർമൻ (99%)
 • എസ്തോണിയൻ (99%)
 • ഫിന്നിഷ് (94%)
 • ഹീബ്രു (99%)
 • ഹങ്ഗേറിയൻ (99%)
 • ഇന്തോനേഷ്യൻ (99%)
 • മസെഡോണിയൻ (94%)
 • റഷ്യൻ (99%)
 • സ്ലോവാക്ക് (77%)
 • അൽബേനിയൻ (99%)
 • സ്വീഡിഷ് (98%)

Thank you all,
Timothée & Johnny

2023-01-21 
gcompris 3.1

Today we are releasing GCompris version 3.1.

As we noticed that version 3.0 contained a critical bug in the new "Comparator" activity, we decided to quickly ship this 3.1 maintenance release to fix the issue.

It also contains some little translation update.

You can find packages of this new version for GNU/Linux, Windows, Raspberry Pi and macOS on the download page. This update will be available soon in the Android Play store, the F-Droid repository and the Windows store.

Thank you all,
Timothée & Johnny

2023-01-18 
gcompris 3.0

We are pleased to announce the release of GCompris version 3.0.

It contains 182 activities, including 8 new ones:

 • "Mouse click training" is an exercise to practice using a mouse with left and right clicks.
 • In "Create the fractions", represent decimal quantities with some pie or rectangle charts.
 • In "Find the fractions", it's the other way: write the fraction represented by the pie or rectangle chart.
 • With "Discover the International Morse code", learn how to communicate with the International Morse code.
 • In "Compare numbers", learn how to compare number values using comparison symbols.
 • "Find ten's complement" is a simple exercise to learn the concept of ten's complement.
 • In "Swap ten's complement", swap numbers of an addition to optimize it using ten's complement.
 • In "Use ten's complement", decompose an addition to optimize it using ten's complement.

We've added 2 new command line options:

 • List all the available activities (-l or --list-activities)
 • Directly start a specific activity (--launch activityName)

This version also contains several improvements and bug fixes.


On the translation side, GCompris 3.0 contains 36 languages. 25 are fully translated: (Azerbaijani, Basque, Breton, British English, Catalan, Catalan (Valencian), Chinese Traditional, Croatian, Dutch, Estonian, French, Greek, Hebrew, Hungarian, Italian, Lithuanian, Malayalam, Norwegian Nynorsk, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Slovenian, Spanish, Ukrainian). 11 are partially translated: (Albanian (99%), Belarusian (83%), Brazilian Portuguese (94%), Czech (82%), Finnish (94%), German (91%), Indonesian (99%), Macedonian (94%), Slovak (77%), Swedish (94%) and Turkish (71%)).

A special note about Ukrainian voices which have been added thanks to the organization "Save the Children" who funded the recording. They installed GCompris on 8000 tablets and 1000 laptops, and sent them to Digital learning Centers and other safe spaces for children in Ukraine.

Croatian voices have also been recorded by a contributor.


As usual you can find packages of this new version for GNU/Linux, Windows, Android, Raspberry Pi and macOS on the download page. This update will also be available soon in the Android Play store, the F-Droid repository and the Windows store.

For packagers of GNU/Linux distributions, note that we have a new dependency on QtCharts QML plugin, and the minimum required version of Qt5 is now 5.12. We also moved from using QtQuick.Controls 1 to QtQuick.Controls 2.

Thank you all,
Timothée & Johnny

2022-04-13 
gcompris 2.4

Today we are releasing GCompris version 2.4.

We optimized the size of all the packages for all platforms and of the external word images set (~30% smaller).

If you disabled the automatic download and want to have the full images set, you should go to the configuration and click on "Download full word image set".

The text "Full word image set is installed" is displayed below when you have the latest version.

Norwegian Nynorsk introduction voices have been added by Karl Ove Hufthammer and Øystein Steffensen-Alværvik. Malayalam voices have been completed by Aiswarya Kaitheri Kandoth.

Many images have been updated for several activities.

We have also fixed a few bugs in Renewable energy, Watercycle and Logical associations activities.

You can find packages of this new version for GNU/Linux, Windows, Raspberry Pi and macOS on the download page. This update will be available soon in the Android Play store, the F-Droid repository and the Windows store.

Thank you all,
Timothée & Johnny

2022-02-27 
gcompris 2.3

Today we are releasing GCompris version 2.3.

As we noticed that version 2.2 had been shipped with a bug that broke 3 activities ("Alphabet sequence", "Even and odd numbers" and "Numbers in order"), we decided to fix it quickly with a new maintenance release.

You can find packages of this new version for GNU/Linux, Windows, Raspberry Pi and macOS on the download page. This update will be available soon in the Android Play store, the F-Droid repository and the Windows store.

Thank you all,
Timothée & Johnny

എല്ലാ ന്യൂസും