Skjerm­bilete

Hovudmeny for GCompris
screenshot root

administration root

Skildring: Vel aktiviteten du vil spela.

Føresetnadar: Nokre av aktivitetane er som spel, men er likevel lærerike.

Mål: GCompris er eit leik og lær-spel med mange ulike aktivitetar for ungar frå 2 til 10 år.

Manual: Trykk på eitt av ikona for å komma til ein aktivitet eller ei oversikt over aktivitetar.
Nedst på skjermen ser du ei kontroll­linje. Du kan gøyma eller visa denne ved å trykkja på meny­ikonet ved sida av.

Du finn desse ikona på kontrollinja:
(Eit ikon vert berre vist dersom det er tilgjengeleg for den aktuelle aktiviteten.)
 • Heim – Avslutt aktiviteten og gå tilbake til menyen («Ctrl + W» eller «Escape»)
 • Piler – Vis gjeldande nivå/brett (trykk på terningen for å byta nivå)
 • Lepper – Gjenta spørsmålet
 • Spørjeteikn – Hjelp
 • Omstart – Start aktiviteten på nytt
 • Skiftenøkkel – Oppsettmeny
 • Tre linjer – Innstillingar for aktiviteten
 • G – Informasjon om GCompris
 • Avslutt – Avslutt GCompris («Ctrl + Q»)
Stjernene viser tilrådd alderssteg for kvar aktivitet:
 • 1, 2 eller 3 gule stjerner – 2 til 6 år
 • 1, 2 eller 3 raude stjerner – 7 år og oppover
Viss det finst to stjerneikon på ein aktivitet, viser det første til den lettaste vanskegraden og det andre til den vanskelegaste.

Snøggtastar:
 • Ctrl+B: Vis/gøym kontrollinja
 • Ctrl+F: Slå på/av fullskjermsmodus
 • Ctrl+S: Vis/gøym aktivitetskategoriane

Biletbitar
screenshot babyshapes icon babyshapes difficulty level 1

computer babyshapes

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Skildring: Flytt biletbitane til rett plass.

Manual: Flytt biletbitane frå feltet til venstre og til rett plass.

Kreditering: Biletet av hunden er teke av André Connes og er tilgjengeleg under GPL-lisensen.

Send ballen til Tux
screenshot ballcatch icon ballcatch difficulty level 1

computer keyboard ballcatch

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Skildring: Trykk på venstre og høgre piltast samtidig for å senda ballen rett fram.

Manual: Trykk på venstre og høgre piltast samtidig for å senda ballen rett fram. På ein peikeskjerm må du trykkja på dei to hendene samtidig.

Baby­tastatur
screenshot baby_keyboard icon baby_keyboard difficulty level 1

computer keyboard letters numeration baby_keyboard

 Timothée Giet

Skildring: Ein enkel aktivitet for leik med tastaturet.

Mål: Utforska tastaturet.

Manual: Trykk på tastar på tastaturet.
Tilhøyrande bokstav, siffer eller anna teikn vert vist på skjermen.
Viss det finst lyduttale for bokstaven/sifferet, vert denne spela av. Elles vert det berre ein pipelyd.
For andre tastar vert det ein klikkelyd.

Tal med terningar
screenshot smallnumbers icon smallnumbers difficulty level 2

computer keyboard math numeration smallnumbers

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Skildring: Tel kor mange prikkar det er på terningen før han når bakken.

Føresetnadar: Kunna telja.

Mål: Tel kor mange prikkar det er på kvar terning før dei når bakken.

Manual: Skriv inn kor mange prikkar du ser på terningane.

Tastar:
 • Siffer: Skriv inn svaret ditt

Enkel tekst­handsamar
screenshot baby_wordprocessor icon baby_wordprocessor difficulty level 1

computer keyboard reading letters baby_wordprocessor

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Skildring: Ein svært enkel teksthandsamar der ungar kan leika seg med tastaturet og sjå bokstavar.

Mål: Utforska tastaturet og bokstavane.

Manual: Berre skriv på eit virtuelt tastatur, som i ein vanleg teksthandsamar.
Trykk på «Tittel»-knappen for å gjera teksten mykje større, på «Overskrift»-knappen for å gjera han litt større eller på «Avsnitt»-knappen for å gå tilbake til vanleg storleik.

Tastar:
 • Piltastar: Flytt rundt i teksten
 • Shift + piltastar: Merk delar av teksten
 • Ctrl + A: Merk all teksten
 • Ctrl + C: Kopier merkt tekst
 • Ctrl + X: Klipp ut merkt tekst
 • Ctrl + V: Lim inn kopiert eller utklipt tekst
 • Ctrl + D: Slett merkt tekst
 • Ctrl + Z: Angra
 • Ctrl + Shift + Z: Gjer om

Enkle bokstavar
screenshot gletters icon gletters difficulty level 2

computer keyboard reading letters gletters

 Holger Kaelberer & Timothée Giet

Skildring: Skriv inn dalande bokstavar før dei når bakken.

Mål: Kopla bokstavane på skjermen og med bokstavane på tastaturet.

Manual: Skriv inn dalande bokstavar før dei når bakken.

Dalande ord
screenshot wordsgame icon wordsgame difficulty level 2

computer keyboard reading words wordsgame

 Holger Kaelberer & Timothée Giet

Skildring: Skriv inn dalande ord før dei når bakken.

Føresetnadar: Kunna bruka tastaturet.

Mål: Øva på å bruka tastaturet.

Manual: Skriv inn heile orda mens dei dalar ned, før dei når bakken.

Trykk og teikn
screenshot clickanddraw icon clickanddraw difficulty level 1

computer mouse clickanddraw

 Emmanuel Charruau & Timothée Giet

Skildring: Lag ei teikning ved å trykkja på dei merkte punkta.

Føresetnadar: Kan flytta på musa og trykkja på små punkt.

Manual: Lag ei teikning ved å trykkja på punkta i rett rekkjefølgje. Kvar gong du trykkjer på eit punkt, vert eit nytt punkt vist med blått.

Trykk på meg
screenshot clickgame icon clickgame difficulty level 1

computer mouse clickgame

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Skildring: Fang alle fiskane før dei sym ut av akvariet.

Føresetnadar: Kan flytta på musa og sikta med peikaren.

Mål: Øva på auge–hand-koordinering og finmotorikk.

Manual: Fang alle fiskane ved å trykkja på dei.

Kreditering: Fiskane er henta frå Unix-programmet xfishtank. Alle bileta er laga av Guillaume Rousse.

Flytt på muse­peikaren eller trykk på skjermen
screenshot erase icon erase difficulty level 1

computer mouse erase

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Skildring: Flytt på muse­peikaren eller trykk på skjermen for å viska ut, slik at du får fram bakgrunnen.

Føresetnadar: Kunna bruka musa.

Mål: Øva på auge–hand-koordinering.

Manual: Flytt musa over, eller trykk på, all felta, slik at heile biletet bak vert synleg.

Dobbeltklikk / trykk to gongar raskt
screenshot erase_2clic icon erase_2clic difficulty level 2

computer mouse erase_2clic

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Skildring: Trykk to gongar raskt eller dobbeltklikk med musa på felta, slik at heile biletet bak vert synleg.

Føresetnadar: Kunna bruka musa.

Mål: Øva på auge–hand-koordinering.

Manual: Trykk to gongar raskt eller dobbeltklikk med musa på felta for å få dei til å forsvinna.

Trykk
screenshot erase_clic icon erase_clic difficulty level 1

computer mouse erase_clic

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Skildring: Trykk på skjermen for å viska slik at biletet bak vert synleg.

Føresetnadar: Kunna bruka musa.

Mål: Øva på auge–hand-koordinering.

Manual: Trykk på, eller flytt peikaren over, alle felta, slik at heile biletet bak vert synleg.

Sløkk brannen
screenshot followline icon followline difficulty level 1

computer mouse followline

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Skildring: Brannmannen vil sløkkja brannen, men noko har sett seg fast i vasslangen.

Mål: Øva på finmotorikk.

Manual: Flytt peikaren eller fingeren over den raude delen av vasslangen. Då vil vatnet begynna å renna ut, litt etter litt. Pass på at du ikkje flyttar peikaren/fingeren ut av slangen.

Grav etter gull
screenshot mining icon mining difficulty level 1

computer mouse mining

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Skildring: Bruk musehjulet til å sjå nærare på bergveggen, for å oppdaga gullklumpar.

Føresetnadar: Kunna bruka musa.

Mål: Læra å bruka musehjulet eller kniperørsla for å komma nærare / fjernare.

Manual: Sjå etter glimt i bergveggen. Bruka musehjulet eller kniperørsla med fingrane der du såg glimtet for nærma deg bergveggen. Når du er heilt nær, vil du finna ein gullklump. Trykk på denne for å ta han.

Når du har teke gullklumpen, kan du bruka musehjulet eller kniperørsla att for å fjerna deg frå bergveggen. Når du er lengst vekke, vil det dukka opp eit nytt glimt frå ein gullklump. Samla saman så mange gullklumpar som trengst for å fullføra brettet.

Vogna nede til høgre viser deg kor mange gullklumpar du samla og kor mange du treng for å fullføra brettet.

Kreditering: Takk til folka bak Tux Paint, som har gjort desse lydeffektane tilgjengelege under GNU GPL-lisensen:
 • realrainbow.ogg – brukt når det dukkar opp ein ny gullklump
 • metalpaint.wav – remiksa og brukt når du plukkar opp ein gullklump

Straffe­spark
screenshot penalty icon penalty difficulty level 1

computer mouse penalty

 Stephane Mankowski & Timothée Giet

Skildring: Dobbeltklikk med musa eller trykk to gongar raskt med fingeren kor som helst i målet for skåra.

Manual: Spark ballen ved å dobbelt­klikka med musa eller trykka to gongar raskt med fingeren på ei side av målet. Du kan bruka både venstre, midtre eller høgre museknapp. Viss du ikkje er rask nok, tek Tux ballen. Du må så trykkja på ballen for å prøva eit nytt straffespark.

Finn biletdetaljar
screenshot details icon details difficulty level 1

discovery arts details

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Skildring: Flytt biletbitane til rett plass.

Manual: Flytt biletbitane frå feltet til venstre og til rett plass.

Kreditering: Bileta er henta frå Wikimedia Commons.

Utforsk byggverk
screenshot explore_monuments icon explore_monuments difficulty level 3

discovery arts explore_monuments

 Ayush Agrawal & Timothée Giet

Skildring: Utforsk byggverk frå heile verda.

Føresetnadar: Kunnskap om ulike byggverk.

Mål: Læra om ulike byggverk frå heile verda, og hugsa kor dei ligg.

Manual: Trykk på prikkane for å lesa om byggverka, og plasser dei så på kartet.

Kreditering: Bileta er tekne frå Wikipedia.

Pusla saman bilete
screenshot paintings icon paintings difficulty level 1

discovery arts puzzle paintings

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Skildring: Pusla saman bilete av kjende måleri.

Føresetnadar: Bruk av mus – flytting og dra-og-slepp.

Mål: Romleg førestellingsevne.

Manual: Dra puslebrikkene til rett plass for å fullføra måleria.

Logiske samanhengar
screenshot algorithm icon algorithm difficulty level 2

discovery logic algorithm

 Bharath M S & Timothée Giet

Skildring: Fullfør fruktrekkja.

Mål: Læra logisk tenking og mønstergjenkjenning.

Manual: Sjå på dei to fruktrekkjene. Kvar frukt i den første rekkja er bytt ut med ei anna frukt i den andre rekkja. Sjå på mønsteret, og fullfør så den andre rekkja ved å bruka rette frukter.

Tastar:
 • Piltastar: Navigering
 • Mellomrom eller Enter: Vel element

Spelet 15
screenshot fifteen icon fifteen difficulty level 5

discovery logic fifteen

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Skildring: Flytt brikkene for å gjenskapa biletet.

Mål: Ordna brikkene i rett rekkjefølgje.

Manual: Trykk på eller dra ei brikke som står ved sida av det ledige feltet. Ho vert då flytta til feltet.

Tastar:
 • Piltastar: Flytt ei brikke til det ledige feltet

Graf-fargelegging
screenshot graph-coloring icon graph-coloring difficulty level 1

discovery logic graph-coloring

 Akshat Tandon & Timothée Giet

Skildring: Fargelegg grafen slik at alle nabonodane har forskjellige fargar/former.

Føresetnadar: Kunna skilja mellom ulike fargar/former og forstå geometriske plasseringar.

Mål: Læra å skilja mellom forskjellige fargar/former, og å læra om relative plasseringar.

Manual: Plasser fargar/former på grafen slik at ingen nabonodar har same farge/form. Vel først ein node og så kva farge/form han skal ha.

Tastar:
 • Pil venstre/høgre: Naviger mellom nodar
 • Mellomrom: Vel element

Forenkla «Tårnet i Hanoi»
screenshot hanoi icon hanoi difficulty level 2

discovery logic hanoi

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Skildring: Bygg opp tårnet.

Føresetnadar: Kunna bruka musa.

Mål: Bygg opp tårnet til høgre på den ledige plassen.

Manual: Flytt dei øvste tårnringane mellom pinnane for å byggja opp tårnet som er vist heilt til høgre, på den ledige plassen.

Kreditering: Konseptet er henta frå EPI-spela.

Tårnet i Hanoi
screenshot hanoi_real icon hanoi_real difficulty level 5

discovery logic hanoi_real

 Amit Tomar & Timothée Giet

Skildring: Flytt tårnet til pinnen som er heilt til høgre.

Mål: Du skal flytta heile stabelen frå éin pinne til ein annan, med desse reglane:

Du kan berre flytta éi skive om gongen.
Ei stor skive kan ikkje liggja oppå ei mindre skive.

Manual: Flytt dei øvste tårnringane mellom pinnane for å byggja opp tårnet på pinnen som står heilt til høgre.

Kreditering: Spelet «Tårnet i Hanoi» vart oppfunne av den franske matematikaren François Édouard Anatole Lucas i 1883. Det finst ei gammal legende om eit hindu­tempel der prestane held på å flytta 64 skiver etter reglane i dette spelet. Legenda seier at verda går under når dei er ferdige. Men dette ville ta veldig lang tid (mykje lengre tid enn universet vårt har vore til), sjølv om dei berre hadde brukt eitt sekund per flytt og brukte den optimale flytte­strategien. Det er ikkje klart om Lucas fann på legenda sjølv eller berre var inspirert av ho. (Kjelde: https://en.wikipedia.org/wiki/Tower_of_Hanoi)

Av med lysa
screenshot lightsoff icon lightsoff difficulty level 6

discovery logic lightsoff

 Stephane Mankowski & Timothée Giet

Skildring: Få slått av alle lysa.

Mål: Få slått av alle lysa.

Manual: Når du trykkjer på eit vindauge, slår du på/av lysa i det vindauget og i alle nabovindauga til venstre/høgre og over/under. Du må få slått av alle lysa av. Trykk på Tux for å sjå løysinga.

Kreditering: Løysealgoritmen finn du på Wikipedia på engelsk. Der kan du også lesa meir om spelet: <https://en.wikipedia.org/wiki/Lights_Out_(game)>

Tog-hugsespel
screenshot railroad icon railroad difficulty level 1

discovery logic railroad

 Utkarsh Tiwari & Timothée Giet

Skildring: Bygg opp att toget du ser øvst på skjermen.

Mål: Hugseøving.

Manual: Eit tog – eit lokomotiv med éi eller fleire vogner – vert vist øvst på skjermen eit par sekund. Du må så byggja det opp att ved å velja rette vogner og lokomotiv. Du kan fjerna togdelar du har lagt til, ved å dra dei ned att.

Tastar:
 • Piltastar: Flytt rundt på togsett- og svarområdet
 • Mellomrom: Flytt ei vogn eller eit lokomotiv frå togsett-området til svarområdet, eller byt ut ei vogn eller eit lokomotiv i svarområdet
 • Delete eller Rettetast: Fjern vogna/lokomotivet frå svarområdet
 • Enter eller Return: Sjå om svaret er rett

Sudoku – plasser symbol i eit rutenett
screenshot sudoku icon sudoku difficulty level 4

discovery logic sudoku

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Skildring: Plasser figurar og siffer i eit spesielt mønster i eit rutenett.

Føresetnadar: Å fullføra bretta krev tolmod og evna til logisk tenking.

Mål: Sudoku er eit slags kryssord, der du skal plassera figurar eller siffer i eit rutenett. I offisiell sudoku er rutenettet på 9 × 9 ruter, med med ni mindre 3 × 3-boksar. I GCompris startar me enklare, med figurar og utan små boksar. Du må passa på at kvar figur (eller kvart siffer) berre står éin gong i kvar rad og i kvar kolonne. På bretta der rutenettet er delt inn mindre boksar, skal kvar figur (eller kvart siffer) berre brukast éin gong i kvart område, samtidig som den vanlege regelen framleis gjeld. Meir informasjon: <https://nn.wikipedia.org/wiki/Sudoku>

Manual: Vel eit siffer eller ein figur til venstre, og trykk der du vil plassera sifferet/talet. GCompris vil ikkje la deg plassera noko på ein ugyldig plass.

Superhjerne
screenshot superbrain icon superbrain difficulty level 2

discovery logic superbrain

 Holger Kaelberer & Timothée Giet

Skildring: Tux har ein hemmeleg fargekombinasjon han vil du skal prøva å gjetta.

Mål: Tux har ein hemmeleg fargekombinasjon han vil du skal prøva å gjetta.

Manual: Trykk på figurane til dei viser det du trur er rett kombinasjon. Trykk så på OK-knappen. Ein svart prikk tyder at du gjetta rett farge/form og på rett plass, mens ein kvit prikk tyder at fargen/forma er rett, men plassert feil. På dei lettaste nivåa får du òg ein svart firkant på rette fargar/former på rett plass, og ein kvit firkant på rette fargar/former som plasserte feil. På nivå 4 og 8 kan same farge/form vera med fleire gongar.
Du kan bruka høgre museknapp for å bla gjennom fargene/formene i motsett rekkjefølgje, eller trykkja direkte på den fargen/forma du vil velja. Dobbeltklikk på ein farge / ei form i eit tidlegare løysingarforslag for å markera denne som «rett». Alle «rette» fargar/former vert automatisk valde i framtida, heilt du fjernar markeringa att ved å eit nytt dobbeltklikk.

Skyvespel
screenshot traffic icon traffic difficulty level 2

discovery logic traffic

 Holger Kaelberer & Timothée Giet

Skildring: Køyr den raude bilen ut frå parkeringsplassen gjennom utgangen til høgre.

Manual: Kvar bil kan berre køyra til venstre og til høgre eller opp og ned. Du må gjera plass slik at den raude bilen kan køyra ut utgangen til høgre.

Melodi
screenshot melody icon melody difficulty level 2

discovery memory music melody

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Skildring: Gjenskap ein melodi.

Føresetnadar: Kunna bruka musa.

Mål: Høyr og hugs ein enkel melodi.

Manual: Høyr på melodien, og gjenta han ved å trykkja på stavane på xylofonen i rett rekkjefølgje. Du kan høyra han om att ved å trykkja på munnbiletet nedst på skjermen.

Lydlotto
screenshot memory-sound icon memory-sound difficulty level 2

discovery memory music memory-sound

 JB BUTET & Timothée Giet

Skildring: Flip the cards to match the sound pairs.

Mål: Train your audio memory.

Manual: Each card plays a sound when you flip it, and each card has a twin with exactly the same sound. Click on a card to hear its hidden sound, and try to match the twins. You can only flip two cards at once, so you need to remember where a sound is, while you search for its twin. When you flip the twins, they both disappear.

Tastar:
 • Piltastar: Navigering
 • Mellomrom eller Enter: Snu det merkte kortet

Lydlotto mot Tux
screenshot memory-sound-tux icon memory-sound-tux difficulty level 2

discovery memory music memory-sound-tux

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Skildring: Flip the cards to match the sound pairs, playing against Tux.

Mål: Train your audio memory.

Manual: Each card plays a sound when you flip it, and each card has a twin with exactly the same sound. Click on a card to hear its hidden sound, and try to match the twins. You can only flip two cards at once, so you need to remember where a sound is, while you search for its twin. When you flip the twins, they both disappear.

Tastar:
 • Piltastar: Navigering
 • Mellomrom eller Enter: Snu det merkte kortet

Utforsk verdsmusikk
screenshot explore_world_music icon explore_world_music difficulty level 4

discovery music explore_world_music

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Skildring: Lær om musikk frå ulike delar av verda.

Mål: Utvikla ei betre forståing for variasjonen og eigenarta i musikken verda rundt.

Manual: Det finst tre brett i denne aktiviteten.

In the first level, enjoy exploring music from around the world. Click on each suitcase to learn about the music from that area, and listen to a short sample. Study well, because you will be tested in level 2 and 3.

In the second level you will hear a sample of music, and you must select the location that corresponds to this music. Click on the play button if you'd like to hear the music again.

In the third level, you must select the location that matches the text description on the screen.

Kreditering: Bilete https://commons.wikimedia.org/wiki/ og https://archive.org/

Musikk­instrument
screenshot instruments icon instruments difficulty level 4

discovery music instruments

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Skildring: Click on the correct musical instruments.

Mål: Læra å kjenna att musikkinstrument.

Manual: Trykk på rett musikkinstrument

Tastar:
 • Piltastar: Navigering
 • Mellomrom eller Enter: Vel element
 • Tabulator: Gjenta lyden av instrumentet

Namngje noten
screenshot note_names icon note_names difficulty level 4

discovery music note_names

 Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Skildring: Lær namna på notane, både i f- og g-nøkkel.

Mål: Develop a good understanding of note position and naming convention. Prepare for the 'Play Piano' and 'Piano Composition' activities.

Manual: Identify the notes correctly and score 100% to complete a level.

Komponering for piano
screenshot piano_composition icon piano_composition difficulty level 2

discovery music piano_composition

 Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Skildring: Her lærer du korleis tangentane på pianoet verkar og korleis notar ser ut på noteark.

Føresetnadar: Familiarity with note naming conventions.

Mål: Læra å komponera musikk og få meir interesse for å laga musikk for piano. Aktiviteten dekkjer det grunnleggjande, men det finst òg mykje anna du kan læra om komponering. Viss du likar denne aktiviteten men ønskjer å prøva eit meir avanserte verktøy, ta ein kikk på Minuet (https://minuet.kde.org/), som er fri programvare for å læra om ulike konsept innan musikk, eller MuseScore (https://musescore.org/), som er fri programvare for å skriva musikk.

Manual: This activity has several levels, each level adding a new functionality to the previous one.
 • Level 1: Basic piano keyboard (white keys only) where users can experiment with clicking the colored rectangle keys to write music.
 • Level 2: The musical staff switches to bass clef, so notes are lower than in previous level.
 • Level 3: Option to choose between treble and bass clef, addition of black keys (sharp keys).
 • Level 4: Flat notation used for black keys.
 • Level 5: Option to select a note duration (whole, half, quarter, eighth notes).
 • Level 6: Addition of rests (whole, half, quarter, eighth rests)
 • Level 7: Save your compositions and load pre-defined or saved melodies.
Tastar:
 • Taltastar 1 til 7: kvite tangentar
 • F2 til F7: svarte tangentar
 • Mellomrom: Spel
 • Pil venstre/høgre: Byt oktav
 • Rettetast: Angra
 • Delete: erase selected note or everything

Kreditering: Opphavleg programkode for synthesizeren finn du på https://github.com/vsr83/miniSynth.

Spel piano
screenshot play_piano icon play_piano difficulty level 1

discovery music play_piano

 Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Skildring:

Føresetnadar: Kjennskap til musikknotasjon og notesystemet.

Mål: Forstå korleis tangentane på pianoet verkar og kan spela notar frå eit noteark.

Manual: Nokre notar frå notearket vert spela. Trykk på tangentane som svarar til notane.
På nivå 1 til 5 er det notar på G-nøkkelen, og på nivå 6 til 10 er det notar på F-nøkkelen.

Tastar:
 • Mellomrom: Spel
 • Taltastar 1 til 7: kvite tangentar
 • F2 til F7: svarte tangentar
 • Delete eller Rettetast: Angra

Kreditering: Opphavleg programkode for synthesizeren finn du på https://github.com/vsr83/miniSynth.

Følg rytmen
screenshot play_rhythm icon play_rhythm difficulty level 1

discovery music play_rhythm

 Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Skildring:

Føresetnadar: Simple understanding of musical rhythm.

Mål: Learn to follow a rhythm accurately.

Manual: Listen to the rhythm played. When you're ready, click on the drum following the same rhythm. If you clicked at correct times, another rhythm is played. If not, you must try again.
Odd levels display a vertical line on the staff following the rhythm: click on the drum when the line is in the middle of the notes.
Even levels are harder, because there is no vertical line. You must read the notes length and play the rhythm accordingly. You can also click on the metronome to hear the quarter notes as reference.
Click on the reload button if you want to replay the rhythm.

Tastar:
 • Space bar: click on the drum
 • Enter or Return: replay the rhythm
 • Up and Down: increase or decrease the tempo
 • Tab: Start or stop the metronome if it is visible

Fotball
screenshot football icon football difficulty level 1

fun football

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Skildring: Skyt fotballen i målet.

Mål: Skyt fotballen forbi målmannen til høgre.

Manual: Drag a line from the ball to set its speed and direction, and release it to kick the ball.

Tampen brenn
screenshot hexagon icon hexagon difficulty level 2

fun hexagon

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Skildring: Finn jordbæret gøymt under dei blå felta.

Mål: Øva på logisk tenking.

Manual: Prøv å finna jordbæret som er gøymt under eitt av dei blå felta. Felta vert meir og meir raude etter kvart som du nærmar deg.

Labyrint
screenshot maze icon maze difficulty level 1

fun maze maze

 Stephane Mankowski & Timothée Giet

Skildring: Hjelp Tux å komma ut av labyrinten.

Manual: Bruk piltastane eller dra fingeren på skjermen for å hjelpa Tux fram til døra.

I dei første labyrintane vandrar Tux roleg av garde, eitt steg om gongen.

I dei seinare, større labyrintane, finst det ein eigen springemodus. Viss denne er slått på, vil Tux springa av garde heilt fram til vegen delar seg att. Du må då velja kva veg han skal ta vidare.

Du kan sjå om springemodusen er slått på ved å kikka på føtene til Tux. Viss Tux har på seg raude joggesko, er springemodusen på, og er han berrføtt, er springemodusen av.

I dei seinare labyrintane er springemodusen automatisk på. Viss du vil bruka denne modusen i dei tidlegare labyrintane òg, eller om du vil slå han av for dei seinare labyrintane, kan trykkja på «berrføtt/joggesko»-ikonet oppe til venstre.

Tastar:
 • Piltastar: Navigering

Usynleg labyrint
screenshot mazeinvisible icon mazeinvisible difficulty level 4

fun maze mazeinvisible

 Stephane Mankowski & Timothée Giet

Skildring: Hjelp Tux å finna vegen ut av den usynlege labyrinten.

Manual: Bruk piltastane på tastaturet eller dra over skjermen for å flytta Tux fram til utgangen. Bruk labyrintikonet eller mellomromstasten til å byta mellom synlege og usynlege veggar. Du kan berre flytta deg når veggane er usynlege.

I dei første labyrintane vandrar Tux roleg av garde, eitt steg om gongen.

I dei seinare, større labyrintane, finst det ein eigen springemodus. Viss denne er slått på, vil Tux springa av garde heilt fram til vegen delar seg att. Du må då velja kva veg han skal ta vidare.

Du kan sjå om springemodusen er slått på ved å kikka på føtene til Tux. Viss Tux har på seg raude joggesko, er springemodusen på, og er han berrføtt, er springemodusen av.

I dei seinare labyrintane er springemodusen automatisk på. Viss du vil bruka denne modusen i dei tidlegare labyrintane òg, eller om du vil slå han av for dei seinare labyrintane, kan trykkja på «berrføtt/joggesko»-ikonet oppe til venstre.

Tastar:
 • Piltastar: Navigering
 • Mellomrom: Byt mellom synleg og usynleg modus

Relativ labyrint
screenshot mazerelative icon mazerelative difficulty level 3

fun maze mazerelative

 Stephane Mankowski & Timothée Giet

Skildring: Hjelp Tux å finna vegen ut av labyrinten (med relative rørsler).

Manual: Bruk piltastane eller dra fingeren på skjermen for å hjelpa Tux fram til døra.

I denne labyrinten er rørslene relative til Tux. Venstre og høgre vert brukt til å snu, og opp til å gå framover.

I dei første labyrintane vandrar Tux roleg av garde, eitt steg om gongen.

I dei seinare, større labyrintane, finst det ein eigen springemodus. Viss denne er slått på, vil Tux springa av garde heilt fram til vegen delar seg att. Du må då velja kva veg han skal ta vidare.

Du kan sjå om springemodusen er slått på ved å kikka på føtene til Tux. Viss Tux har på seg raude joggesko, er springemodusen på, og er han berrføtt, er springemodusen av.

I dei seinare labyrintane er springemodusen automatisk på. Viss du vil bruka denne modusen i dei tidlegare labyrintane òg, eller om du vil slå han av for dei seinare labyrintane, kan trykkja på «berrføtt/joggesko»-ikonet oppe til venstre.

Tastar:
 • Pil venstre/høgre: Snu deg mot venstre/høgre
 • Pil ned: Snu deg baklengs
 • Pil opp: Gå framover

Biletlotto
screenshot memory icon memory difficulty level 1

fun memory memory

 JB BUTET & Timothée Giet

Skildring: Snu dei kortpara som passar saman.

Føresetnadar: Kunna bruka musa.

Mål: Train your memory and remove all the cards.

Manual: Each card has a picture on the hidden side, and each card has a twin with exactly the same picture. Click on a card to see its hidden picture, and try to match the twins. You can only flip two cards at once, so you need to remember where a picture is, while you look for its twin. When you flip the twins, they both disappear.

Tastar:
 • Piltastar: Navigering
 • Mellomrom eller Enter: Snu det merkte kortet

Biletlotto, mot Tux
screenshot memory-tux icon memory-tux difficulty level 1

fun memory memory-tux

 JB BUTET & Timothée Giet

Skildring: Flip the cards to find the matching pairs, playing against Tux.

Føresetnadar: Kunna bruka musa.

Mål: Train your memory and remove all the cards.

Manual: Each card has a picture on the hidden side, and each card has a twin with exactly the same picture. Click on a card to see its hidden picture, and try to match the twins. You can only flip two cards at once, so you need to remember where a picture is, while you look for its twin. When you flip the twins, they both disappear.

Tastar:
 • Piltastar: Navigering
 • Mellomrom eller Enter: Snu det merkte kortet

Fotojakt
screenshot photo_hunter icon photo_hunter difficulty level 2

fun photo_hunter

 Stefan Toncu & Timothée Giet

Skildring: Finn forskjellen mellom to bilete.

Mål: Visual perception.

Manual: Sjå nøye på dei to bileta. Dei er ikkje heilt like. Trykk på alle forskjellane som du finn.

Programmerings­labyrint
screenshot programmingMaze icon programmingMaze difficulty level 3

fun programmingMaze

 Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Skildring: This activity teaches to program Tux to reach its goal using simple instructions like move forward, turn left and right.

Føresetnadar: Can read instructions, and think logically to find a path.

Mål: Tux is hungry. Help him find fish by programming him to the correct ice spot.

Manual: Choose the instructions from the menu, and arrange them in order to lead Tux to his goal.

Tastar:
1. To navigate through the instructions in the selected area:
 • Bruk piltastane
2. To append an instruction from the instruction area to the main/procedure code area:
 • Select an instruction from the instruction area by pressing SPACE.
 • Navigate to the code area by pressing TAB, then press SPACE to append the instruction.
3. To add an instruction at any particular position in the main/procedure code area:
 • Navigate to the instruction at this position and press SPACE to add the selected instruction from the instruction area.
4. To delete the selected instruction in the main/procedure code area:
 • Trykk «Delete».
5. To edit an instruction in the main/procedure code area:
 • Navigate to the instruction to edit using the ARROW keys.
 • Press SPACE to select it.
 • Then navigate to the instruction area using TAB and select the new instruction by pressing SPACE.
6. To run the code or reset Tux when it fails to reach the fish:
 • Trykk «Enter» eller «Return».

Enkel teikne­aktivitet
screenshot simplepaint icon simplepaint difficulty level 1

fun simplepaint

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Skildring: Lag di eiga teikning.

Mål: Utforska kreative evner.

Manual: Vel ein farge og mål rektangla slik du vil for å laga ei teikning.

Tastar:
 • Piltastar: Navigering
 • Space or Enter: paint
 • Tabulator: Byt mellom fargeveljar og teikneområde

Det klassiske hengtmann-spelet
screenshot hangman icon hangman difficulty level 5

keyboard reading words hangman

 Rajdeep kaur & Timothée Giet

Skildring: Guess the letters of the given word.

Mål: Gjev god øving i lesing og staving.

Manual: Du kan skriva inn bokstavar med skjermtastaturet eller det vanlege tastaturet.

If the option 'Display the image to find as hint' is activated, on every wrong try a part of the image representing the word will be revealed.

If the option 'Speak the words to find...' is activated, and if the corresponding voice is available, you will hear the word to find when three attempts are remaining.

Plussing av tal
screenshot algebra_plus icon algebra_plus difficulty level 3

math addition arithmetic algebra_plus

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Skildring: Øv på å leggja til.

Føresetnadar: Kunna leggja saman to små tal.

Mål: Læra å raskt plussa saman to tal.

Manual: Eit plusstykke vert vist på skjermen. Rekn ut svaret og bruk tastaturet eller skjermtastaturet for å skriva det inn. Du må vera rask og skriva inn svaret før pingvinane i luftballongen landar.

Tastar:
 • Siffer: Skriv inn svaret ditt
 • Rettetast: ta vekk siste siffer i svaret
 • Enter: kontroller svaret

Øv på å leggja til med eit målspel
screenshot target icon target difficulty level 2

math addition arithmetic target

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Skildring: Treff målskiva og tel kor mange poeng du får.

Føresetnadar: Kunna bruka musa, lesa tal og telja opp til 15 (for første nivå).

Mål: Skyt piler på målskiva og tel så kor mange poeng du fekk.

Manual: Kontroller først retninga og farten til målskiva. Trykk så på målskiva for å skyta ei pil mot ho. Når du har skote alle pilene, dukkar det opp eit poengfelt der du kan skriva inn kor mange poeng du fekk.

Likskaps-talmumsar
screenshot gnumch-equality icon gnumch-equality difficulty level 3

math arithmetic gnumch-equality

 Manuel Tondeur & Timothée Giet

Skildring: Hjelp talmumsaren fram til uttrykka som er like talet nedst på skjermen

Mål: Du skal øva på å leggja til, gonga, dela og å trekkja frå.

Manual: Hjelp talmumsaren fram til uttrykka som er like talet nedst på skjermen

If you have a keyboard you can use the arrow keys to move and press space to swallow the numbers. With a mouse you can click on the block next to your position to move and click again to swallow the numbers. With a touch screen you can do like with a mouse or swipe anywhere in the direction you want to move and tap to swallow the numbers.

Hugs å passa deg for trogglane.

Tastar:
 • Piltastar: Navigering
 • Space: swallow the numbers

Faktor-talmumsar
screenshot gnumch-factors icon gnumch-factors difficulty level 5

math arithmetic gnumch-factors

 Manuel Tondeur & Timothée Giet

Skildring: Hjelp talmumsaren fram til faktorane til talet nedst på skjermen.

Mål: Læra om multiplum og faktorar.

Manual: Faktorane til eit tal er dei tala som går opp i talet. For eksempel er faktorane til talet 6 tala 1, 2, 3 og 6. Men 4 er ikkje ein faktor, då du ikkje kan dela 6 i 4 like store delar. Viss eitt tal er eit multiplum av eit anna tal, så er dette andre talet ein faktor i det første talet. Du kan tenkja på multiplum som familiar, og faktorane er menneska i familiane. For eksempel høyrer 1, 2, 3 og 6 til 6-familien, men 4 høyrer til i ein annan familie.

If you have a keyboard you can use the arrow keys to move and press space to swallow the numbers. With a mouse you can click on the block next to your position to move and click again to swallow the numbers. With a touch screen you can do like with a mouse or swipe anywhere in the direction you want to move and tap to swallow the numbers.

Hugs å passa deg for trogglane.

Tastar:
 • Piltastar: Navigering
 • Space: swallow the numbers

Ulikskaps-talmumsar
screenshot gnumch-inequality icon gnumch-inequality difficulty level 3

math arithmetic gnumch-inequality

 Manuel Tondeur & Timothée Giet

Skildring: Hjelp talmumsaren fram til uttrykka som er ulike talet nedst på skjermen.

Mål: Du skal øva på å leggja til, gonga, dela og å trekkja frå.

Manual: If you have a keyboard you can use the arrow keys to move and press space to swallow the numbers. With a mouse you can click on the block next to your position to move and click again to swallow the numbers. With a touch screen you can do like with a mouse or swipe anywhere in the direction you want to move and tap to swallow the numbers.

Hugs å passa deg for trogglane.

Tastar:
 • Piltastar: Navigering
 • Space: swallow the numbers

Multiplum-talmumsar
screenshot gnumch-multiples icon gnumch-multiples difficulty level 3

math arithmetic gnumch-multiples

 Manuel Tondeur & Timothée Giet

Skildring: Hjelp talmumsaren fram til alle multipluma av talet nedst på skjermen.

Mål: Læra om multiplum og faktorar.

Manual: Multipluma av eit tal er dei tala som er lik det opphavlege talet gongar eit anna heiltal. For eksempel er 24, 36, 48 og 60 alle multiplum av 12. Men 25 er ikkje eit multiplum, då det ikkje finst noko heiltal som kan gongast med 12 for å få 25. Viss eit tal er ein faktor til eit anna tal, så er dette andre talet eit multiplum av det første talet. Òg her kan du tenkja på desse multipluma som familiar. Faktoren 5 har foreldre 10, besteforeldre 15, oldeforeldre 20, tippoldeforeldre 25 og så vidare. Men talet 5 høyrer ikkje til 8- eller 23-familiane. Du kan ikkje putta 5-arar i 8 eller 23 utan å ha noko til overs. Så 8 er ikkje eit multiplum av 5, og det er heller ikkje 23. Berre 5, 10, 15, 20, 25 og så vidare er multiplum (eller familiar eller steg) av 5.

If you have a keyboard you can use the arrow keys to move and press space to swallow the numbers. With a mouse you can click on the block next to your position to move and click again to swallow the numbers. With a touch screen you can do like with a mouse or swipe anywhere in the direction you want to move and tap to swallow the numbers.

Hugs å passa deg for trogglane.

Tastar:
 • Piltastar: Navigering
 • Space: swallow the numbers

Primtals-mumsar
screenshot gnumch-primes icon gnumch-primes difficulty level 6

math arithmetic gnumch-primes

 Manuel Tondeur & Timothée Giet

Skildring: Hjelp talmumsaren fram til alle primtala

Mål: Læra om primtal.

Manual: Primtal er tal større enn 1 som berre er delelege med seg sjølv og 1. For eksempel er 2 og 3 primtal, mens 4 og 9 ikkje er det (sidan 4 kan delast på 2, og 9 kan delast på 3). Du kan tenkja på primtal som veldig små familiar; dei har berre to familiemedlemmar.

If you have a keyboard you can use the arrow keys to move and press space to swallow the numbers. With a mouse you can click on the block next to your position to move and click again to swallow the numbers. With a touch screen you can do like with a mouse or swipe anywhere in the direction you want to move and tap to swallow the numbers.

Hugs å passa deg for trogglane.

Tastar:
 • Piltastar: Navigering
 • Space: swallow the numbers

Gjettetal
screenshot guesscount icon guesscount difficulty level 3

math arithmetic guesscount

 Rahul Yadav & Timothée Giet

Skildring: Gjett kva reknestykket skal vera og dra brikkene slik at svaret vert lik gjettetalet.

Føresetnadar: Kjennskap til aritmetiske operasjonar.

Mål: Intuisjon og øving på algebraiske utrekningar.

Manual: Dra tala og operatorane til dei farge felta, slik at svaret vert rett.

Lær å plussa
screenshot learn_additions icon learn_additions difficulty level 2

math arithmetic learn_additions

 Timothée Giet

Skildring: Læra å plussa med små tal.

Mål: Læra å plussa ved å telja summen.

Manual: An addition is displayed on the screen. Calculate the result, fill the corresponding number of circles and validate your answer.

Tastar:
 • Piltastar: Navigering
 • Mellomrom: merk eller fjern merking av sirkel
 • Enter: kontroller svaret

Lær å trekkja frå
screenshot learn_subtractions icon learn_subtractions difficulty level 2

math arithmetic learn_subtractions

 Timothée Giet

Skildring: Lær å trekkja frå små tal.

Mål: Læra å plussa ved å telja differansen.

Manual: A subtraction is displayed on the screen. Calculate the result, fill the corresponding number of circles and validate your answer.

Tastar:
 • Piltastar: Navigering
 • Mellomrom: merk eller fjern merking av sirkel
 • Enter: kontroller svaret

Trollmannens hatt
screenshot magic-hat-minus icon magic-hat-minus difficulty level 2

math arithmetic magic-hat-minus

 Thibaut ROMAIN & Timothée Giet

Skildring: Calculate how many stars are under the magic hat.

Føresetnadar: Kunna subtrahera.

Mål: Læra å trekkja frå.

Manual: Trykk på hatten for å løfta han. Nokre stjerner kjem og gøymer seg under hatten og andre fyk vekk. Du må rekna kor mange stjerner som er att i hatten. Trykk på området nede til høgre for å svara og så på «OK»-knappen for å sjå om svaret var rett.

Trollmannens hatt
screenshot magic-hat-plus icon magic-hat-plus difficulty level 2

math arithmetic magic-hat-plus

 Thib ROMAIN & Timothée Giet

Skildring: Tel etter kor mange stjerner det er under trollmannens hatt.

Føresetnadar: Addisjon.

Mål: Læra å plussa.

Manual: Trykk på hatten for å løfta han. Kor mange stjerner vart lagde under han? Tel nøye etter. Trykk på området nede til høgre for å svara og så på «OK»-knappen for å sjå om svaret var rett.

Del smågodt likt
screenshot share icon share difficulty level 2

math arithmetic share

 Stefan Toncu & Timothée Giet

Skildring: Prøv å dela smågodtet likt mellom alle ungane.

Føresetnadar: Å kunna telja.

Mål: Læra å dela tal.

Manual: Følg instruksjonane på skjermen. Dra først rette tal gutar/jenter til midten, og dra så smågodtet til feltet til kvar unge.
Viss det vert noko til overs, må du leggja det i godtekrukka.

Deling av tal
screenshot algebra_div icon algebra_div difficulty level 6

math division arithmetic algebra_div

 Sayan Biswas & Timothée Giet

Skildring: Øv på å dela.

Føresetnadar: Deling av små tal.

Mål: Læra å raskt dela to tal på kvarandre.

Manual: Eit delestykke vert vist på skjermen. Rekn ut svaret og bruk tastaturet eller skjermtastaturet for å skriva det inn. Du må vera rask og skriva inn svaret før pingvinane i luftballongen landar.

Tastar:
 • Siffer: Skriv inn svaret ditt
 • Rettetast: ta vekk siste siffer i svaret
 • Enter: kontroller svaret

Kalender
screenshot calendar icon calendar difficulty level 4

math measures calendar

 Amit Sagtani & Timothée Giet

Skildring: Les instruksjonane og vel rett dato på kalenderen.

Føresetnadar: Kjenna til veker, månadar og år.

Mål: Læra korleis bruka kalenderen.

Manual: Read the instructions and select the correct date on the calendar, and then validate your answer by clicking on the OK button.

In some levels, you need to find the day of the week for a given date. In this case, click on the corresponding day of the week in the list.

Tastar:
 • Piltastar: bla gjennom svara
 • Mellomrom eller Enter: Sjå om svaret er rett

Lær klokka
screenshot clockgame icon clockgame difficulty level 2

math measures clockgame

 Stephane Mankowski & Timothée Giet

Skildring: Lær kor mykje klokka er på ei urskive.

Føresetnadar: Kunna forstå skrivne klokkeslett.

Mål: Learn units of time (hours, minutes and seconds). Set the time on an analog clock.

Manual: Set the clock to the given time. Drag the different hands to control their respective unit. The shortest hand indicates the hours, a longer hand indicates the minutes, and the longest hand indicates the seconds.

Finn dagen
screenshot find_the_day icon find_the_day difficulty level 6

math measures find_the_day

 Amit Sagtani & Timothée Giet

Skildring: Finn rett dato og vel han på kalenderen.

Føresetnadar: Utforminga av kalenderen.

Mål: Læra å telja dagar og finna datoar på kalenderen.

Manual: Read the instructions and perform the requested calculation to find the date. Then select this date on the calendar, and validate your answer by clicking on the OK button.

In some levels, you need to find the day of the week for a given date. In this case, click on the corresponding day of the week in the list.

Tastar:
 • Piltastar: bla gjennom svara
 • Mellomrom eller Enter: Sjå om svaret er rett

Få vekta i likevekt
screenshot scalesboard icon scalesboard difficulty level 2

math measures scalesboard

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Skildring: Legg lodd på vekta slik at ho kjem i likevekt.

Mål: Kunna hovudrekning og kjenna til aritmetisk likskap.

Manual: Legg lodd på venstre eller (på seinare nivå) høgre side av vekta, slik at ho kjem i likevekt. Rekkjefølgja på lodda spelar inga rolle.

Vektskål med internasjonale måleeiningar
screenshot scalesboard_weight icon scalesboard_weight difficulty level 4

math measures scalesboard_weight

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Skildring: Legg lodd på vekta slik at ho kjem i likevekt, og rekn ut vekta.

Mål: Kunna hovudrekning, kjenna til aritmetisk likskap og kunna rekna mellom ulike einingar.

Manual: Legg lodd på venstre eller (på seinare nivå) høgre side av vekta, slik at ho kjem i likevekt. Rekkjefølgja på lodda spelar inga rolle. Legg merke til både verdiane og vekt­einingane, og hugs at 1 kilo (kg) er det same som 1000 gram (g).

Vektskål med britiske måleeiningar
screenshot scalesboard_weight_avoirdupois icon scalesboard_weight_avoirdupois difficulty level 4

math measures scalesboard_weight_avoirdupois

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Skildring: Legg lodd på vekta slik at ho kjem i likevekt, og rekn ut vekta.

Mål: Kunna hovudrekning, kjenna til aritmetisk likskap og kunna rekna mellom ulike einingar.

Manual: Legg lodd på venstre eller (på seinare nivå) høgre side av vekta, slik at ho kjem i likevekt. Rekkjefølgja på lodda spelar inga rolle. Legg merke til både verdiane og vekteiningane, og hugs at 1 pund («lb») er det same som 16 unser («oz»).

Hugsespel med addisjon
screenshot memory-math-add icon memory-math-add difficulty level 3

math memory arithmetic memory-math-add

 JB BUTET & Timothée Giet

Skildring: Flip the cards to match an addition with its result.

Føresetnadar: Addisjon.

Mål: Øva på å leggja til.

Manual: Each card is hiding either an addition, or a result. You have to match the additions with their result.

Tastar:
 • Piltastar: Navigering
 • Mellomrom eller Enter: Snu det merkte kortet

Hugsespel med addisjon og subtraksjon
screenshot memory-math-add-minus icon memory-math-add-minus difficulty level 4

math memory arithmetic memory-math-add-minus

 JB BUTET & Timothée Giet

Skildring: Flip the cards to match an addition or a subtraction with its result.

Føresetnadar: Additions and subtractions.

Mål: Practice additions and subtractions.

Manual: Each card is hiding either an operation (an addition or a subtraction), or a result. You have to match the operations with their result.

Tastar:
 • Piltastar: Navigering
 • Mellomrom eller Enter: Snu det merkte kortet

Hugsespel med alle aritmetiske operasjonar
screenshot memory-math-add-minus-mult-div icon memory-math-add-minus-mult-div difficulty level 6

math memory arithmetic memory-math-add-minus-mult-div

 JB BUTET & Timothée Giet

Skildring: Flip the cards to match an operation with its result.

Føresetnadar: Addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon.

Mål: Øva på å leggja til, gonga, dela og å trekkja frå.

Manual: Each card is hiding either an operation, or a result. You have to match the operations with their result.

Tastar:
 • Piltastar: Navigering
 • Mellomrom eller Enter: Snu det merkte kortet

Hugsespel med alle aritmetiske operasjonar, mot Tux
screenshot memory-math-add-minus-mult-div-tux icon memory-math-add-minus-mult-div-tux difficulty level 6

math memory arithmetic memory-math-add-minus-mult-div-tux

 JB BUTET & Timothée Giet

Skildring: Snu korta heilt til du finn to der reknestykket og svaret viser til same tal, mot Tux.

Føresetnadar: Addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon.

Mål: Øva på å leggja til, gonga, dela og å trekkja frå.

Manual: Each card is hiding either an operation, or a result. You have to match the operations with their result.

Tastar:
 • Piltastar: Navigering
 • Mellomrom eller Enter: Snu det merkte kortet

Hugsespel med addisjon og subtraksjon, mot Tux
screenshot memory-math-add-minus-tux icon memory-math-add-minus-tux difficulty level 4

math memory arithmetic memory-math-add-minus-tux

 JB BUTET & Timothée Giet

Skildring: Flip the cards to match an addition or a subtraction with its result, playing against Tux.

Føresetnadar: Additions and subtractions.

Mål: Practice additions and subtractions.

Manual: Each card is hiding either an operation (an addition or a subtraction), or a result. You have to match the operations with their result.

Tastar:
 • Piltastar: Navigering
 • Mellomrom eller Enter: Snu det merkte kortet

Hugsespel med addisjon, mot Tux
screenshot memory-math-add-tux icon memory-math-add-tux difficulty level 3

math memory arithmetic memory-math-add-tux

 JB BUTET & Timothée Giet

Skildring: Flip the cards to match an addition with its result, playing against Tux.

Føresetnadar: Addisjon.

Mål: Øva på å leggja til.

Manual: Each card is hiding either an addition, or a result. You have to match the additions with their result.

Tastar:
 • Piltastar: Navigering
 • Mellomrom eller Enter: Snu det merkte kortet

Hugsespel med deling
screenshot memory-math-div icon memory-math-div difficulty level 6

math memory arithmetic memory-math-div

 JB BUTET & Timothée Giet

Skildring: Flip the cards to match a division with its result.

Føresetnadar: Divisions

Mål: Practice divisions.

Manual: Each card is hiding either a division, or a result. You have to match the divisions with their result.

Tastar:
 • Piltastar: Navigering
 • Mellomrom eller Enter: Snu det merkte kortet

Hugsespel med divisjon, mot Tux
screenshot memory-math-div-tux icon memory-math-div-tux difficulty level 6

math memory arithmetic memory-math-div-tux

 JB BUTET & Timothée Giet

Skildring: Flip the cards to match a division with its result, playing against Tux.

Føresetnadar: Divisions.

Mål: Practice divisions.

Manual: Each card is hiding either a division, or a result. You have to match the divisions with their result.

Tastar:
 • Piltastar: Navigering
 • Mellomrom eller Enter: Snu det merkte kortet

Hugsespel med subtraksjon
screenshot memory-math-minus icon memory-math-minus difficulty level 4

math memory arithmetic memory-math-minus

 JB BUTET & Timothée Giet

Skildring: Flip the cards to match a subtraction with its result.

Føresetnadar: Kunna subtrahera.

Mål: Practice subtractions.

Manual: Each card is hiding either a subtraction, or a result. You have to match the subtractions with their result.

Tastar:
 • Piltastar: Navigering
 • Mellomrom eller Enter: Snu det merkte kortet

Hugsespel med subtraksjon, mot Tux
screenshot memory-math-minus-tux icon memory-math-minus-tux difficulty level 4

math memory arithmetic memory-math-minus-tux

 JB BUTET & Timothée Giet

Skildring: Flip the cards to match a subtraction with its result, playing against Tux.

Føresetnadar: Kunna subtrahera.

Mål: Practice subtractions.

Manual: Each card is hiding either a subtraction, or a result. You have to match the subtractions with their result.

Tastar:
 • Piltastar: Navigering
 • Mellomrom eller Enter: Snu det merkte kortet

Hugsespel med multiplikasjon
screenshot memory-math-mult icon memory-math-mult difficulty level 5

math memory arithmetic memory-math-mult

 JB BUTET & Timothée Giet

Skildring: Flip the cards to match a multiplication with its result.

Føresetnadar: Multiplikasjon.

Mål: Øv på gongetabellen.

Manual: Each card is hiding either a multiplication, or a result. You have to match the multiplications with their result.

Tastar:
 • Piltastar: Navigering
 • Mellomrom eller Enter: Snu det merkte kortet

Hugsespel med multiplikasjon og divisjon
screenshot memory-math-mult-div icon memory-math-mult-div difficulty level 6

math memory arithmetic memory-math-mult-div

 JB BUTET & Timothée Giet

Skildring: Flip the cards to match a multiplication or a division with its result.

Føresetnadar: Multiplications, divisions.

Mål: Øv på gonging og deling.

Manual: Each card is hiding either an operation (a multiplication or a division), or a result. You have to match the operations with their result.

Tastar:
 • Piltastar: Navigering
 • Mellomrom eller Enter: Snu det merkte kortet

Hugsespel med multiplikasjon og divisjon, mot Tux
screenshot memory-math-mult-div-tux icon memory-math-mult-div-tux difficulty level 6

math memory arithmetic memory-math-mult-div-tux

 JB BUTET & Timothée Giet

Skildring: Flip the cards to match a multiplication or a division with its result, playing against Tux.

Føresetnadar: Multiplications, divisions.

Mål: Øv på gonging og deling.

Manual: Each card is hiding either an operation (a multiplication or a division), or a result. You have to match the operations with their result.

Tastar:
 • Piltastar: Navigering
 • Mellomrom eller Enter: Snu det merkte kortet

Hugsespel med multiplikasjon, mot Tux
screenshot memory-math-mult-tux icon memory-math-mult-tux difficulty level 5

math memory arithmetic memory-math-mult-tux

 JB BUTET & Timothée Giet

Skildring: Flip the cards to match a multiplication with its result, playing against Tux.

Føresetnadar: Multiplikasjon.

Mål: Øv på gongetabellen.

Manual: Each card is hiding either a multiplication, or a result. You have to match the multiplications with their result.

Tastar:
 • Piltastar: Navigering
 • Mellomrom eller Enter: Snu det merkte kortet

Pengar
screenshot money icon money difficulty level 2

math money measures money

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Skildring: Øv på å handtera pengar.

Føresetnadar: Kunna telja.

Mål: Du skal kjøpa dei forskjellige gjenstandane for rett pris. Ved høgare nivå vert fleire gjenstandar viste, og du må då rekna ut totalprisen.

Manual: Trykk på myntane eller setlane nedst på skjermen for å velja pengane du vil betala med. Du kan òg trykkja på pengane du allereie har valt for å fjerna dei att.

Tastar:
 • Left and Right arrows: navigate inside an area
 • Mellomrom eller Enter: Vel element
 • Tab: navigate between the bottom and the top areas

Gje Tux pengar tilbake på kjøpet
screenshot money_back icon money_back difficulty level 3

math money measures money_back

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Skildring: Gje Tux pengar tilbake på kjøpet.

Føresetnadar: Kunna telja.

Mål: Tux har kjøpt ting frå deg og viser deg kor mykje pengar han betalar. Du må så gje han pengar tilbake. Ved høgare nivå vert fleire gjenstandar viste, og du må då rekna ut totalprisen.

Manual: Trykk på myntane eller setlane nedst på skjermen for å velja pengane du vil betala med. Du kan òg trykkja på pengane du allereie har valt for å fjerna dei att.

Tastar:
 • Left and Right arrows: navigate inside an area
 • Mellomrom eller Enter: Vel element
 • Tab: navigate between the bottom and the top areas

Gje Tux pengar tilbake på kjøpet. Her òg med cent.
screenshot money_back_cents icon money_back_cents difficulty level 5

math money measures money_back_cents

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Skildring: Gje Tux pengar tilbake på kjøpet.

Føresetnadar: Kunna telja.

Mål: Tux har kjøpt ting frå deg og viser deg kor mykje pengar han betalar. Du må så gje han pengar tilbake. Ved høgare nivå vert fleire gjenstandar viste, og du må då rekna ut totalprisen.

Manual: Trykk på myntane eller setlane nedst på skjermen for å velja pengane du vil betala med. Du kan òg trykkja på pengane du allereie har valt for å fjerna dei att.

Tastar:
 • Left and Right arrows: navigate inside an area
 • Mellomrom eller Enter: Vel element
 • Tab: navigate between the bottom and the top areas

Pengar med cent
screenshot money_cents icon money_cents difficulty level 5

math money measures money_cents

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Skildring: Øv på å handtera pengar – her òg med cent.

Føresetnadar: Kunna telja.

Mål: Du skal kjøpa dei forskjellige gjenstandane for rett pris. Ved høgare nivå vert fleire gjenstandar viste, og du må då rekna ut totalprisen.

Manual: Trykk på myntane eller setlane nedst på skjermen for å velja pengane du vil betala med. Du kan òg trykkja på pengane du allereie har valt for å fjerna dei att.

Tastar:
 • Left and Right arrows: navigate inside an area
 • Mellomrom eller Enter: Vel element
 • Tab: navigate between the bottom and the top areas

Gonging av tal
screenshot algebra_by icon algebra_by difficulty level 3

math multiplication arithmetic algebra_by

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Skildring: Øv på gongetabellen.

Føresetnadar: Du må kjenna til gongetabellen for tala 1–10.

Mål: Læra å raskt gonga saman to tal.

Manual: Eit gongestykke vert vist på skjermen. Rekn ut svaret og bruk tastaturet eller skjermtastaturet for å skriva det inn. Du må vera rask og skriva inn svaret før pingvinane i luftballongen landar.

Tastar:
 • Siffer: Skriv inn svaret ditt
 • Rettetast: ta vekk siste siffer i svaret
 • Enter: kontroller svaret

Teikn tal
screenshot drawnumbers icon drawnumbers difficulty level 1

math numeration drawnumbers

 Nitish Chauhan & Timothée Giet

Skildring: Teikn strekar mellom prikkane for å laga tala 0 til 9.

Mål: Læra å teikna siffera på ein morosam måte.

Manual: Teikn tala ved å kopla saman prikkane i rett rekkjefølgje.

Tel gjenstandane
screenshot enumerate icon enumerate difficulty level 2

math numeration enumerate

 Thib ROMAIN & Timothée Giet

Skildring: Plasser gjenstandane slik at det vert lett å telja dei.

Føresetnadar: Grunnleggjande teljing.

Mål: Øva på å telja.

Manual: First, properly organize the items so that you can count them. Then, click on an item of the answers list in the top left area and enter the corresponding answer with the keyboard.

Tastar:
 • Pil opp: vel neste element
 • Pil ned: Vel førre element
 • Siffer: Skriv inn svaret for det merkte elementet
 • Enter: Sjå om svaret er rett (viss valet for «Kontroller svar» er sett til «OK»-knappen)

Gjett eit tal
screenshot guessnumber icon guessnumber difficulty level 3

math numeration guessnumber

 Thib ROMAIN & Timothée Giet

Skildring: Help Tux escape the cave by finding the hidden number.

Føresetnadar: Tal.

Manual: Read the instructions that give you the range of the number to find. Enter a number in the top right entry box. You will be told if your number is higher or lower than the one to find. Then try again until you find the correct answer. The distance between Tux and the right side of the screen represents how far you are from the number to find. If Tux is over or under the vertical center of the screen, it means your number is over or under the number to find.

Tastar:
 • Digits: enter a number
 • Backspace: erase a number

Læra siffer
screenshot learn_digits icon learn_digits difficulty level 1

math numeration learn_digits

 Timothée Giet

Skildring: Læra siffera 0–9.

Mål: Læra siffer ved å telja tilhøyrande verdi.

Manual: A digit is displayed on the screen. Fill the corresponding number of circles and validate your answer.

Tastar:
 • Piltastar: Navigering
 • Mellomrom: merk eller fjern merking av sirkel
 • Enter: kontroller svaret
 • Tabulator: Uttal sifferet på nytt

Hugsespel med teljing
screenshot memory-enumerate icon memory-enumerate difficulty level 2

math numeration memory-enumerate

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Skildring: Snu korta heilt til du finn to der talet stemmer med teikninga.

Mål: Øva på å telja og å hugsa.

Manual: Each card is hiding either a picture with a number of items, or a number. You have to match the numbers with the corresponding pictures.

Tastar:
 • Piltastar: Navigering
 • Mellomrom eller Enter: Snu det merkte kortet

Hugsespel med talord
screenshot memory-wordnumber icon memory-wordnumber difficulty level 3

math numeration memory-wordnumber

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Skildring: Flip the cards to match a numeral with its number name.

Føresetnadar: Kunna lesa.

Mål: Lesa tal og hugsa.

Manual: Each card is hiding either a numeral (a number written in figures), or a number name (a number written in words). You have to match the numerals with the corresponding number names.

Tastar:
 • Piltastar: Navigering
 • Mellomrom eller Enter: Snu det merkte kortet

Tal i rekkjefølgje
screenshot number_sequence icon number_sequence difficulty level 2

math numeration number_sequence

 Emmanuel Charruau & Timothée Giet

Skildring: Touch the numbers in the right order.

Mål: Kunna telja.

Manual: Lag ei teikning ved å trykkja på kvart tal i rett rekkjefølgje.

Partal og oddetal
screenshot numbers-odd-even icon numbers-odd-even difficulty level 2

math numeration numbers-odd-even

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Skildring: Fly med helikopter for å fanga skyer som har odde- eller partal.

Mål: Øva på å telja.

Manual: Catch the clouds with an odd or even number, in the right order. With a keyboard, use the arrow keys to move the helicopter. With a pointing device, just click or tap on the target location. To know which number you have to catch you can either remember it or check the number on the bottom right corner.

Tastar:
 • Piltastar: flytt helikopteret.

Tal i rekkjefølgje
screenshot planegame icon planegame difficulty level 2

math numeration planegame

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Skildring: Fly med helikopter for å fanga skyer i rett rekkjefølgje.

Mål: Øva på å telja.

Manual: Fang bokstavskyene i aukande rekkjefølgje. Trykk på skya du vil fly til, eller bruk piltastane på tastaturet. For å veta kva tal du skal ta, kan du anten hugsa talet sjølv eller sjå nede til høgre.

Tastar:
 • Piltastar: flytt helikopteret.

Count intervals
screenshot reversecount icon reversecount difficulty level 2

math numeration reversecount

 Emmanuel Charruau & Timothée Giet

Skildring: Tux er svolten, og treng di hjelp til å telja fram til rett isflak for å få tak i fisk

Føresetnadar: Can read numbers on a domino.

Mål: Tux er svolten, og treng di hjelp til å telja fram til rett isflak for å få tak i fisk

Manual: Tel først kor mange isflak som er mellom Tux og fisken. Trykk så på dominobrikka for å velja rett tal. Du kan bruka høgre museknapp for telja baklengs. Når du er ferdig, trykkjer du «OK» med musa eller «Enter» på tastaturet.

Tal med dominobrikker
screenshot smallnumbers2 icon smallnumbers2 difficulty level 2

math numeration smallnumbers2

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Skildring: Tel kor mange prikkar det er på dominobrikka før ho når bakken.

Føresetnadar: Kunna telja.

Mål: Telja innanfor ein tidsfrist.

Manual: Skriv inn tala du ser på dominobrikkene.

Tastar:
 • Siffer: Skriv inn svaret ditt

Subtraksjon av tal
screenshot algebra_minus icon algebra_minus difficulty level 4

math subtraction arithmetic algebra_minus

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Skildring: Øv på å trekkja frå.

Føresetnadar: Kunna trekkja små tal frå kvarandre.

Mål: Læra å raskt rekna ut differansen mellom to tal.

Manual: Eit minusstykke vert vist på skjermen. Rekn ut svaret og bruk tastaturet eller skjermtastaturet for å skriva det inn. Du må vera rask og skriva inn svaret før pingvinane i luftballongen landar.

Tastar:
 • Siffer: Skriv inn svaret ditt
 • Rettetast: ta vekk siste siffer i svaret
 • Enter: kontroller svaret

Balanseeske
screenshot balancebox icon balancebox difficulty level 2

mobile fun balancebox

 Holger Kaelberer & Timothée Giet

Skildring: Styr ballen til døra ved å vippa på eska.

Mål: Øv på finmotorikk og enkel teljing.

Manual: Styr ballen til døra. Pass på at han ikkje fell ned i hòla. Du må vera borti talknappane i eska i rett rekkjefølgje for å låsa opp døra. Du kan trilla ballen ved å vippa på mobiltelefon. På PC-ar kan du bruka piltastane som erstatning for fysisk vipping.

I aktivitets­innstillingane kan du velja mellom standard innebygde brett og sjølvdefinerte brett. Viss du vil laga ditt eige brett, vel brettet «brukar» og start redigering ved å trykkja på tilhøyrande knapp.

I brettredigeringa kan du laga eigne brett. Vel eit redigeringsverktøy på høgre side for å endra kartcellene i det innlasta brettet:
 • Kryss: Tøm eit kartcelle fullstendig
 • Vassrett vegg: Legg til / fjern vassrett vegg på nedre kant av ei celle
 • Loddrett vegg: Legg til / fjern vassrett vegg på høgre kant av ei celle
 • Hòl: Legg til / fjern hòl i ei celle
 • BAll: Vel kor ballen skal starta
 • Dør: Vel kor døra skal vera
 • Kontakt: Legg til / fjern kontakt­knapp. Med talfeltet kan du endra verdien til kontaktknappen. Du kan ikkje ha same verdi meir enn éin gong per kart.
Alle verktøya (utanom tømmeverktøyet) slå gjeldande mål på/av i cella du trykkjer på. Du kan plassera ut ein gjenstand ved å trykkja på ei tom celle, og du kan fjerna han att ved å trykkja på han på nytt.

Du kan prøva ut eit endra brett ved å trykkja på «Test»-knappen på sida av redigeringsvindauget. Du kan komma tilbake frå testmodus ved å trykkja på heimknappen eller trykkja «Escape» på tastaturet eller tilbakeknappen på mobiltelefonen.

I brettredigeringa kan du endra gjeldande brett ved å bruka pilknappane. Når du er tilbake i redigerings­modus, kan du halda fram med redigering av gjeldande brett og prøva det ut igjen.Når brettet er fedig, kan du lagra det til fil ved å trykkja på «Lagra»-knappen på sida.

For å gå tilbake til aktivitets­innstillingane kan du trykkja på heimeknappen eller «Escape» på tastaturen eller tilbakeknappen på mobiltelefonen.

Og for å lasta inn brettsamlinga, trykk «Opna lagra brett».

Baby­puslespel
screenshot baby_tangram icon baby_tangram difficulty level 1

puzzle baby_tangram

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Skildring: Målet er pusla saman babypuslespelet.

Føresetnadar: Kunna bruka musa.

Manual: Flytt ei brikke ved å dra ho. Bruk om nødvendig dreieknappane. Du finn meir kompliserte brett i tangramaktiviteten.

Bygg opp modellen
screenshot crane icon crane difficulty level 2

puzzle crane

 Stefan Toncu & Timothée Giet

Skildring: Køyr heisekranen og lag ein kopi av modellen.

Føresetnadar: Mus- og tastaturbruk.

Mål: Øva på auge–hand-koordinering.

Manual: Move the items in the blue frame to match their position in the model frame. To select an item, just click on it. Next to the crane, you will find four arrows that let you move the selected item. You can also swipe up/down/left/right to move the selected item.

Tastar:
 • Piltastar: flytt det merke elementet
 • Mellomrom, Enter eller Tabulator: vel neste element

Venstre- og høgrehender
screenshot leftright icon leftright difficulty level 2

puzzle leftright

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Skildring: Finn ut om ei hand er ei venstrehand eller ei høgrehand.

Mål: Læra å skilja mellom venstre og høgre hand, sett frå forskjellige synsvinklar.

Manual: Det vert vist eit bilete av ei hand. Du må finna ut om dette er ei venstre- eller ei høgrehand. Trykk så på den venstre eller høgre knappen, avhengig av kva type hand det er.

Tastar:
 • Pil venstre: Svar «venstre»
 • Pil venstre: Svar «høgre»

Bygg opp att mosaikken
screenshot mosaic icon mosaic difficulty level 1

puzzle mosaic

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Skildring: Plasser kvar gjenstand på same plass som i eksempelet.

Manual: First select an item from the list, and then click on a spot of the mosaic to place the item.

Tastar:
 • Arrows: navigate inside an area
 • Space or Enter: select or place an item
 • Tab: navigate between the item list and the mosaic

Teikn den oppgjevne teikninga
screenshot redraw icon redraw difficulty level 3

puzzle redraw

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Skildring: Lag ei teikning som er nøyaktig lik den oppgjevne

Manual: Vel først ein farge frå verktøylinja. Trykk så på felta og dra for å teikna.

Tastar:
 • Digits: select a color
 • Arrows: navigate in the grid
 • Space or Enter: paint

Spegelkopier teikninga
screenshot redraw_symmetrical icon redraw_symmetrical difficulty level 4

puzzle redraw_symmetrical

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Skildring: Draw the image on the empty grid as if you saw it in a mirror.

Manual: Vel først ein farge frå verktøylinja. Trykk så på felta og dra for å teikna.

Tastar:
 • Digits: select a color
 • Arrows: navigate in the grid
 • Space or Enter: paint

Tangram-puslespel
screenshot tangram icon tangram difficulty level 3

puzzle tangram

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Skildring: Målet er å gjenskapa ei form.

Føresetnadar: Kunna bruka musa.

Mål: Frå engelsk Wikipedia. Tangram (frå kinesisk: «sju listige brett») er eit kinesisk puslespel. Det vert ofte sagt at tangram er eit eldgammalt spel, ein har berre kunne spora det tilbake til 1800-talet. Det har 7 puslebrikker, «tan»-ar, som til saman utgjer eit kvadrat:
5 rettvinkla og likebeina trekantar:
– 2 små (sidekantar med lengd 1)
– 1 middels stor (sidekantar med lengd √2)
– 2 store (sidekantar med lengd 2)
1 kvadrat (sidekant med lengd 1)
1 parallellogram (sidekantar med lengd 1 og √2)

Manual: Move a piece by dragging it. The symmetrical button appears on items that supports it. Click on the rotation button or drag around it to rotate selected piece. Check the activity 'Baby Puzzle' for a simpler introduction to tangram.

Gøy med blindeskrift
screenshot braille_fun icon braille_fun difficulty level 6

reading braille letters braille_fun

 Arkit Vora & Timothée Giet

Skildring: Øva på Braille-bokstavar.

Føresetnadar: Braille-alfabetet.

Manual: Create the braille cells for the letters on the banner. Check the braille chart by clicking on the blue braille cell icon if you need some help.

Tastar:
 • Space: open or close the braille chart

Fargar
screenshot colors icon colors difficulty level 1

reading color vocabulary colors

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Skildring: Trykk på rett farge.

Føresetnadar: Kunna kjenna att fargar.

Mål: This activity teaches you to recognize different colors.

Manual: Høyr fargen, og trykk så på anda som har denne fargen.

Tastar:
 • Piltastar: Navigering
 • Mellomrom eller Enter: Vel svar
 • Tabulator: gjenta spørsmålet

Avanserte fargar
screenshot advanced_colors icon advanced_colors difficulty level 6

reading colors vocabulary advanced_colors

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Skildring: Vel sommarfuglen med rett farge.

Føresetnadar: Kunna lesa.

Mål: Læra namna på meir sjeldne fargar.

Manual: Du får sjå dansande sommarfuglar med forskjellige fargar, og vert bedd om å finna sommarfuglen som har ein spesiell farge. Finn sommarfuglen og trykk på han.

Tastar:
 • Piltastar: Navigering
 • Mellomrom eller Enter: Vel element

Rekkjefølgja på bokstavane i alfabetet
screenshot alphabet-sequence icon alphabet-sequence difficulty level 2

reading letters alphabet-sequence

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Skildring: Fly med helikopter for å fanga skyer i alfabetisk rekkjefølgje.

Føresetnadar: Kunna lesa bokstavar.

Mål: Rekkjefølgja på bokstavane i alfabetet.

Manual: Fang bokstavskyene. Trykk på skya du vil fly til, eller bruk piltastane på tastaturet. For å veta kva bokstav du skal ta, kan du anten hugsa bokstaven sjølv, eller sjå nede til høgre.

Tastar:
 • Piltastar: flytt helikopteret.

Lær blindeskrift
screenshot braille_alphabets icon braille_alphabets difficulty level 5

reading letters braille braille_alphabets

 Arkit Vora & Timothée Giet

Skildring: Lær og hugs blindeskrift.

Mål: Utforska Braille-systemet for blindeskrift.

Manual: Skjermbiletet består av tre delar – ei interaktiv Braille-celle, instruksar om kva bokstav du skal skriva og ei oversikt over dei ulike teikna du kan skriva. Du lærer ti teikn på kvart nivå. Reproduce the requested character in the interactive braille cell.

You can open the braille chart by clicking on the blue braille cell icon.

Tastar:
 • Digits: 1 to 6 select/deselect the corresponding dots
 • Space: open or close the braille chart

Trykk på ein liten bokstav
screenshot click_on_letter icon click_on_letter difficulty level 2

reading letters click_on_letter

 Holger Kaelberer & Timothée Giet

Skildring: Trykk på bokstaven du høyrer.

Føresetnadar: Kunna kjenna att bokstavar når du ser dei.

Mål: Du skal læra attkjenning av bokstavnamn.

Manual: Du høyrer ein bokstav, og skal så trykkja på han. Du kan høyra bokstaven om att ved å trykkja på munnbiletet.

Tastar:
 • Piltastar: Navigering
 • Mellomrom: Vel element
 • Tabulator: gjenta spørsmålet

Trykk på ein stor bokstav
screenshot click_on_letter_up icon click_on_letter_up difficulty level 2

reading letters click_on_letter_up

 Holger Kaelberer & Timothée Giet

Skildring: Trykk på bokstaven du høyrer.

Føresetnadar: Kunna kjenna att bokstavar når du ser dei.

Mål: Du skal læra attkjenning av bokstavnamn.

Manual: Du høyrer ein bokstav, og skal så trykkja på han. Du kan høyra bokstaven om att ved å trykkja på munnbiletet.

Tastar:
 • Piltastar: Navigering
 • Mellomrom: Vel element
 • Tabulator: gjenta spørsmålet

Teikn bokstavar
screenshot drawletters icon drawletters difficulty level 1

reading letters drawletters

 Nitish Chauhan & Timothée Giet

Skildring: Teikn strekar mellom prikkane for å laga bokstavar.

Mål: Læra å teikna bokstavane på ein morosam måte.

Manual: Teikn bokstavane ved å kopla saman prikkane i rett rekkjefølgje.

Hugsespel med store og små bokstavar
screenshot memory-case-association icon memory-case-association difficulty level 2

reading letters memory-case-association

 Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Skildring: Snu korta heilt til du finn to med same bokstav, éin stor og éin liten.

Føresetnadar: Kjenna til alfabet.

Mål: Læra store og små bokstavar, og øva hukommelsen.

Manual: Kvart kort har ein stor eller liten bokstav. Du må finna bokstavpar der den store og den små bokstaven er same bokstav.

Tastar:
 • Piltastar: Navigering
 • Mellomrom eller Enter: Snu det merkte kortet

Hugsespel med store og små bokstavar, mot Tux
screenshot memory-case-association-tux icon memory-case-association-tux difficulty level 2

reading letters memory-case-association-tux

 Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Skildring: Snu korta heilt til du finn to med same bokstav, éin stor og éin liten, mot Tux.

Føresetnadar: Kjenna til alfabet

Mål: Læra store og små bokstavar, og øva hukommelsen.

Manual: Kvart kort har ein stor eller liten bokstav. Du må finna bokstavpar der den store og den små bokstaven er same bokstav.

Tastar:
 • Piltastar: Navigering
 • Mellomrom eller Enter: Snu det merkte kortet

Gjenstandar som passar saman
screenshot babymatch icon babymatch difficulty level 1

reading vocabulary babymatch

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Skildring: Flytt gjenstandane til andre som dei passar saman med.

Føresetnadar: Kulturelle referansar.

Mål: Øva på auge–hand-koordinering og læra å oppdaga samanhenger mellom ting.

Manual: På hovudområdet vert det vist fleire gjenstandar, og i sidestolpen endå fleire. Kvar gjenstand i sidestolpen heng logisk saman med éin av gjenstande på hovudområdet. Dra alle gjenstandane i sidestolpen til rett gjenstand på hovudområdet.

Kategorisering
screenshot categorization icon categorization difficulty level 4

reading vocabulary categorization

 Divyam Madaan & Timothée Giet

Skildring: Kategoriser gjenstandane i rette og feile grupper

Føresetnadar: Kan dra element med musa eller trykkskjerm.

Mål: Byggja konseptuell tenking og utvida kunnskapen.

Manual: Les gjennom instruksjonane og dra og slepp elementa der dei skal vera.

Utvid ordforrådet ditt
screenshot lang icon lang difficulty level 4

reading vocabulary lang

 siddhesh suthar & Timothée Giet

Skildring: Fullfør språklæringsaktivitetar.

Føresetnadar: Kunna lesa.

Mål: Utvida ordforrådet ditt på språket ditt eller eit framandspråk

Manual: Review a set of words. Each word is shown with a voice, a text and an image.
When done, you will have some exercises to recognize the text from the voice and the image, then only from the voice, and finally an exercise to type the text.

In the configuration, you can select the language you want to learn.

Tastar:
 • Piltastar: Navigering
 • Space or Enter: select an item from the list
 • Enter: Kontroller svaret dersom «OK»-knappen er synleg
 • Tabulator: Gjenta ordet

Kreditering: Bilete og stemmene kjem frå Art4Apps-prosjektet: https://www.art4apps.org/.

Biletnamn
screenshot imagename icon imagename difficulty level 3

reading words imagename

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Skildring: Plasser gjenstandane over tilhøyrande ord.

Føresetnadar: Kunna lesa.

Mål: Du skal øva på å lesa, og samtidig utvida ordforrådet ditt.

Manual: Drag each image from the side to the corresponding name in the main area. Click on the OK button to check your answer.

Bokstav i kva ord
screenshot letter-in-word icon letter-in-word difficulty level 2

reading words letter-in-word

 Akshat Tandon & Timothée Giet

Skildring: Ein bokstav vert skriven. Nokre ord vert viste, og du må finna ordet eller orda som inneheld bokstaven.

Føresetnadar: Staving, kjenna att bokstavar.

Mål: Vel alle ord som inneheld bokstaven.

Manual: A letter is displayed on the flag attached to the plane. Select all the words in the list containing this letter and then press the OK button.

Tastar:
 • Piltastar: Navigering
 • Mellomrom: Vel element
 • Enter: kontroller svaret

Manglande bokstav
screenshot missing-letter icon missing-letter difficulty level 2

reading words missing-letter

 Amit Tomar & Timothée Giet

Skildring: Finn bokstaven som manglar i ordet.

Føresetnadar: Kunna lesa enkle ord.

Mål: Du skal verta flinkare til å lesa.

Manual: A picture is displayed in the main area, and an incomplete word is written under the picture. Click on the missing letter to complete the word, or type the letter on your keyboard.

Tastar:
 • Tabulator: Gjenta ordet

Vassrett lesetrening
screenshot readingh icon readingh difficulty level 2

reading words readingh

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Skildring: Les ei liste over ord og sjå om ordet er med.

Føresetnadar: Kunna lesa.

Mål: Snøgglesing med tidsgrense.

Manual: Eit ord vert vist, saman med ei liste med ord, som vert viste og så gøymde att. Svar på om ordet var eller ikkje var med i lista.

Loddrett lesetrening
screenshot readingv icon readingv difficulty level 2

reading words readingv

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Skildring: Read a vertical list of words and say if a given word is in it.

Føresetnadar: Kunna lesa.

Mål: Snøgglesing med tidsgrense.

Manual: Eit ord vert vist, saman med ei liste med ord, som vert viste og så gøymde att. Svar på om ordet var eller ikkje var med i lista.

Analog elektrisitet
screenshot analog_electricity icon analog_electricity difficulty level 6

sciences experiment analog_electricity

 Aiswarya Kaitheri Kandoth & Timothée Giet

Skildring: Lag og simuler ein analog straumkrins.

Føresetnadar: Det krev grunnleggjande forståing av elektronikk.

Mål: Lag ein analog straumkrins, og simuler korleis han vil verka.

Manual: Dra elelktriske komponentar over til arbeidsbordet. Der kan du flytta på dei ved å trykka og dra dei rundt. Du kan sletta ein komponent eller leidning ved å velja slette­verktøyet øvst i komponent­området og så trykkja på komponenten eller leidningen. Du kan dreia på ein komponent ved å trykkja på han og så på dreieknappane. Trykk på infoknappen for å få meir informasjon om komponenten. Du kan trykkja på brytaren for å opna eller lukka han, og endra regulerings­motstanden ved å dra glidebrytaren. For å kopla saman to terminalar trykk på den første terminalen og så på den andre terminalen. For å fjerna merking av ein terminal, trykk på eit tomt område. In order to repair a broken bulb or LED, click on it after disconnecting it from the circuit. The simulation is updated in real time by any user action.

Kreditering: The electric simulation engine is from edX: <https://github.com/edx/edx-platform/blob/master/common/lib/xmodule/xmodule/js/src/capa/schematic.js>.

Binærlampar
screenshot binary_bulb icon binary_bulb difficulty level 3

sciences experiment binary_bulb

 Rajat Asthana & Timothée Giet

Skildring: Her lærer du om korleis du kan gjera om tal frå titalssystemet til totalssystemet (binærtalsystemet).

Føresetnadar: Desimaltalsystemet.

Mål: Verta kjend med totalssystemet.

Manual: Slå på lyspærene som svarar til talet når det vert skrive i totalssystemet. Trykk så på OK.

Kanalsluse
screenshot canal_lock icon canal_lock difficulty level 2

sciences experiment canal_lock

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Skildring: Tux har problem med båten sin, og må gjennom ei kanalsluse. Hjelp han å forstå korleis slusesystemet fungerer.

Mål: Forstå korleis ei kanalsluse verkar.

Manual: Du er ansvarleg for eit sluseanlegg, og må opna sluseportane i rett rekkjefølgje, slik at Tux kan reisa fram og tilbake gjennom systemet.

Bland målingsfargar
screenshot color_mix icon color_mix difficulty level 4

sciences experiment color color_mix

 Stephane Mankowski & Timothée Giet

Skildring: Oppdag korleis du kan blanda måling for å få ulike fargar

Mål: Bland saman primærfargane slik at du får fargen som vert vist.

Manual: This activity teaches how mixing primary paint colors works (subtractive mixing).

Paints and inks absorb different colors of the light falling on it, subtracting it from what you see. The more ink you add, the more light is absorbed, and the darker the resulting color becomes. We can mix just three primary colors to make many new colors. The primary colors for paint/ink are cyan (a special shade of blue), magenta (a special shade of pink), and yellow.

Change the color by moving the sliders on the tubes of paint or by clicking on the + and - buttons. Then click on the OK button to validate your answer.

Bland lysfargar
screenshot color_mix_light icon color_mix_light difficulty level 4

sciences experiment color color_mix_light

 Stephane Mankowski & Timothée Giet

Skildring: Oppdag korleis du kan blanda farga lys for å få ulike fargar

Mål: Bland saman primærfargane slik at du får fargen som vert vist.

Manual: This activity teaches how mixing primary light colors works (additive mixing).

Mixing light colors is just the opposite of mixing paint colors. The more light you add, the lighter the resulting color becomes. Primary colors of light are red, green and blue.

Change the color by moving the sliders on the torches or by clicking on the + and - buttons. Then click on the OK button to validate your answer.

Digital­teknikk
screenshot digital_electricity icon digital_electricity difficulty level 6

sciences experiment digital_electricity

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Skildring: Lag og simuler ein digital straumkrins.

Føresetnadar: Det krev grunnleggjande forståing digital elektronikk.

Mål: Lag ein digital straumkrins, og simuler korleis han vil verka.

Manual: Drag electrical components from the side bar and drop them in the working area.
 • To connect two terminals with a wire, click on a first terminal, then on a second terminal.
 • The simulation is updated in real time by any user action.
 • In the working area, you can move the components by dragging them.
 • In the side bar, you can click on the tool icon to access the tool menu.
 • To delete a component or a wire, select the delete tool (cross icon) from the tool menu, and click on the component or on the wire you want to delete.
 • To deselect a terminal or the delete tool, click on any empty area.
 • You can rotate the selected component using the rotate buttons (circle arrow icons) from the tool menu.
 • You can read information about the selected component using the info button (i icon) from the tool menu.
 • You can zoom in or out the working area using the + and - keys, using the zoom buttons from the tool menu, or using pinch gestures on a touchscreen.
 • You can pan the working area by clicking on an empty area and dragging it.
 • You can click on a switch component to open and close it.

Utforsk dyra på garden
screenshot explore_farm_animals icon explore_farm_animals difficulty level 2

sciences experiment explore_farm_animals

 Djalil Mesli & Timothée Giet

Skildring: Lær om dyra på garden – kva lydar dei lagar og interessante fakta.

Mål: Læra å knyta dyrelydar til kva dyra heiter og korleis dei ser ut.

Manual: Det finst tre brett i dette spelet.

På det første brettet skal du læra om dyra du ser. Trykk på kvart dyr for å lesa litt om det og læra kva det heiter og korleis det høyrest og ser ut. Lær deg dette, då du vert spurd om det på dei to neste bretta.

In level two, a random animal sound is played and you must find which animal makes this sound. Click on the corresponding animal. If you'd like to hear the animal sound repeated, click on the play button.

På det tredje brettet må du lesa litt om eit dyr og så trykkja på det dyret.

Utforsk dyr i verda
screenshot explore_world_animals icon explore_world_animals difficulty level 4

sciences experiment explore_world_animals

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Skildring: Læra interessante fakta om dyr og om kor dei held til i verda.

Mål: Learn about various wild animals from around the world and remember where they live.

Manual: Det finst to brett i dette spelet.

På det første brettet skal du læra om dyra du ser. Trykk på kvart dyr for å lesa litt om det, læra kva det heiter og sjå korleis det verkeleg ser ut. Lær deg dette, då du vert spurd om det på det neste brettet.

På det andre brettet må du lesa litt om eit dyr og så trykkja på det dyret.

Tyngdekraft
screenshot gravity icon gravity difficulty level 3

sciences experiment gravity

 Timothée Giet

Skildring: Innføring i tyngdekrafta.

Mål: Move the spaceship to avoid hitting the planets and reach the space station.

Manual: Move the spaceship with the left and right keys, or with the buttons on the screen for mobile devices. Try to stay near the center of the screen and anticipate by looking at the size and direction of the arrow showing the gravity force.

Tastar:
 • Pil venstre/høgre: Fly med romskipet

Land trygt
screenshot land_safe icon land_safe difficulty level 4

sciences experiment land_safe

 Matilda Bernard (Gtk+), Holger Kaelberer (Qt Quick) & Timothée Giet

Skildring: Styr romskipet til det grøne landingsområdet.

Mål: Understand the acceleration caused by the gravity.

Manual: The acceleration caused by the gravity experienced by the spaceship is directly proportional to the mass of the planet and inversely proportional to the square of the distance from the center of the planet. Thus, with every planet the acceleration will differ and as the spaceship comes closer and closer to the planet the acceleration increases.

In first levels, use the up/down keys to control the thrust and the right/left keys to control the direction. On touch screens you can control the rocket through the corresponding on-screen buttons.

In higher levels, you can use the right/left keys to rotate the spaceship. By rotating the spaceship you can trigger an acceleration in non-vertical direction using the up/down keys.

The landing platform is green if your speed is fine for a safe landing.

The accelerometer on the right border shows your rocket's overall vertical acceleration including gravitational force. In the upper green area of the accelerometer your acceleration is higher than the gravitational force, in the lower red area it's lower, and on the blue baseline in the yellow middle area the two forces cancel each other out.

Tastar:
 • Up and Down arrows: control the thrust of the rear engine
 • Left and Right arrows: at first levels, move to the sides; at higher levels, rotate the spaceship

Fornybar energi
screenshot renewable_energy icon renewable_energy difficulty level 4

sciences experiment renewable_energy

 Sagar Chand Agarwal & Timothée Giet

Skildring: Tux kjem heim etter ein båttur, og du må få straumnettet i gang, slik at han får lys heime.

Mål: Learn about an electrical system based on renewable energy.

Manual: Trykk på dei ulike elementa for å setja straumsystemet i gong. Desse er sola, skyene, demninga, solcellepanela, vindmøllene og transformatorane. Når straumsystemet fungerer og Tux har komme heim, kan du trykkja på lysbrytaren for han. For å vinna må du slå på alle maskinene mens det vert produsert straum.

Kreditering: Teikningar av Stephane Cabaraux

Solsystem
screenshot solar_system icon solar_system difficulty level 5

sciences experiment solar_system

 Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Skildring: Svar på spørsmåla og prøv å få alt rett.

Mål: Læra om solsystemet. Viss du vil læra meir om astronomi, kan du prøva KStars (https://edu.kde.org/kstars/) eller Stellarium (https://stellarium.org/), som er fri programvare for hobbyastronomi.

Manual: Click on a planet or on the Sun, and answer the corresponding questions. Each question contains 4 options. One of those is 100% correct. Try to answer the questions until you get 100% in the closeness meter.

Tastar:
 • Piltastar: Navigering
 • Mellomrom eller Enter: Vel
 • Escape: Gå tilbake til førre skjermbilete
 • Tabulator: Vis hint (berre når hintikonet er synleg)

Styr ein ubåt
screenshot submarine icon submarine difficulty level 5

sciences experiment submarine

 Rudra Nil Basu & Timothée Giet

Skildring: Styr ubåten til målet.

Føresetnadar: Move and click using the mouse, physics basics.

Mål: Læra å styra ein ubåt.

Manual: Control the various parts of the submarine (the engine, ballast tanks and diving planes) to reach the end point.

Tastar:
Motor
 • D or Right arrow: increase the velocity
 • A or Left arrow: decrease the velocity
Ballast tanks
 • W or Up arrow: switch filling of the central ballast tank
 • S or Down arrow: switch flushing of the central ballast tank
 • R: switch filling of the left ballast tank
 • F: switch flushing of the left ballast tank
 • T: switch filling of the right ballast tank
 • G: switch flushing of the right ballast tank
Diving planes
 • +: increase diving planes angle
 • -: decrease diving planes angle

Vasskrinsløpet
screenshot watercycle icon watercycle difficulty level 3

sciences experiment watercycle

 Sagar Chand Agarwal & Timothée Giet

Skildring: Tux kjem heim etter ein båttur, og du må setja i gong vasskrinsløpet, slik at han får teke ein velfortent dusj.

Mål: Lær om vasskrinsløpet.

Manual: Trykk på dei ulike elementa for å setja vasskrinsløpet i gong. Desse er sola, skyene, vasspumpestasjonen og vassreinseanlegget. Når du er ferdig, og Tux har komme til dusjen, kan du trykkja på dusjknappen for han.

Kreditering: Teikningar av Stephane Cabaraux.

Kjenn att landområda
screenshot geo-country icon geo-country difficulty level 2

sciences geography geo-country

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Skildring: Drag and Drop the regions to complete the country maps.

Manual: Drag and drop different regions of the country to their correct locations to complete the map.

Kjenn att landa
screenshot geography icon geography difficulty level 2

sciences geography geography

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Skildring: Drag and Drop the items to complete the map.

Manual: Drag and drop the map pieces to their correct locations to complete the map.

Kronologi
screenshot chronos icon chronos difficulty level 1

sciences history chronos

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Skildring: Set bileta i rett rekkjefølgje, slik at dei fortel ei historie.

Føresetnadar: Kunna fortelja ei kort forteljing.

Mål: Set saman bileta i rett rekkjefølgje, slik at dei fortel ei forteljing.

Manual: Pick the pictures on the side and put them on the dots in the right order. Trykk på på OK-knappen for sjekka svaret ditt.

Kreditering: Månebileta er henta frå NASA, og romlydane kjem frå Tux Paint og Vegastrike, som begge er tilgjengelege under GNU GPL-lisensen. Samferdselsdatoane er henta frå <https://www.wikipedia.org/> og samferdselsbileta er teikna av Franck Doucet.

Familie
screenshot family icon family difficulty level 2

sciences history family

 Rajdeep Kaur & Timothée Giet

Skildring: Vel kva du kallar dette familiemedlemmet.

Føresetnadar: Lesedugleik.

Mål: Lær forholdet mellom familiemedlemmar.

Manual: Eit familietre vert vist.
Linjer mellom sirklane markerer slektskap. Ektepar er markerte med ein ring.
Du er personen i den kvite sirkelen. Vel kva du skal kalla personen i den oransje sirkelen.

Peik på slektningane
screenshot family_find_relative icon family_find_relative difficulty level 2

sciences history family_find_relative

 Rudra Nil Basu & Timothée Giet

Skildring: Click on a pair corresponding to the given relation.

Føresetnadar: Lesing og flytting/klikking med musa.

Mål: Lær forholdet mellom familiemedlemmar.

Manual: Eit familietre vert vist, med instruksjonar.
Linjer mellom sirklane markerer slektskap. Ektepar er markerte med ein ring.
Trykk på to familiemedlemmar som har det aktuelle slektskapet.

Livshistoria til Louis Braille
screenshot louis-braille icon louis-braille difficulty level 4

sciences history louis-braille

 Arkit Vora & Timothée Giet

Skildring: Lær om viktige hendingar i livet til oppfinnaren av blindeskrifta Braille.

Manual: Les om livet til Louis Braille og oppfinninga av blindeskrifta Braille. Trykk på pilsymbola for å flytta mellom sidene. Til slutt skal du ordna hendingane i livet hans i rett rekkjefølgje.

Tastar:
 • Piltastar: Navigering
 • Space or Enter: select an item and change its position

Kreditering: Video om Louis Braille: <https://www.youtube.com/watch?v=9bdfC2j_4x4>

Romartal
screenshot roman_numerals icon roman_numerals difficulty level 4

sciences history roman_numerals

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Skildring:

Mål: Learn how to read roman numerals and do the conversion to and from arabic numerals.

Manual: Roman numerals are a numeral system that originated in ancient Rome and remained the usual way of writing numbers throughout Europe well into the Late Middle Ages. Numbers in this system are represented by combinations of letters from the Latin alphabet.
Learn the rules to read Roman numerals and practice converting numbers to and from arabic numerals. Click on the OK button to validate your answer.

Tastar:
 • Digits: type arabic numerals
 • Letters: type roman numerals (with I, V, X, L, C, D and M)
 • Enter: kontroller svaret

Fire på rad (mot Tux)
screenshot align4 icon align4 difficulty level 2

strategy align4

 Bharath M S & Timothée Giet

Skildring: Plasser fire kuler på rad.

Mål: Prøv å få fire kuler på rad, anten vassrett (bortover), loddrett (nedover) eller på skrå.

Manual: Spel mot datamaskina. De byter på å velja kva linje de vil sleppa ei brikke i. Den første spelaren med fire på rad vinn.

Tastar:
 • Pil venstre: flytt brikka til venstre
 • Pil venstre: flytt brikka til høgre
 • Mellomrom eller pil ned: slepp brikka

Fire på rad (mot ein venn)
screenshot align4-2players icon align4-2players difficulty level 2

strategy align4-2players

 Bharath M S & Timothée Giet

Skildring: Plasser fire kuler på rad.

Mål: Prøv å få fire kuler på rad, anten vassrett (bortover), loddrett (nedover) eller på skrå.

Manual: Spel mot ein venn. De byter på å velja kva linje de vil sleppa ei brikke i. Den første spelaren med fire på rad vinn.

Tastar:
 • Pil venstre: flytt brikka til venstre
 • Pil venstre: flytt brikka til høgre
 • Mellomrom eller pil ned: slepp brikka

Barspel (mot Tux)
screenshot bargame icon bargame difficulty level 1

strategy bargame

 Utkarsh Tiwari & Timothée Giet

Skildring: Trykk for å velja kor mange ballar du vil plassera i hòla, og trykk så på «OK». Vinnaren er den som ikkje plasserer ein ball i det raude hòlet.

Føresetnadar: Må kunna telja.

Mål: Ikkje putt ballen i det siste hòlet.

Manual: Trykk på ballikonet for å velja talet på ballar, og trykk så «OK» for plassera dei i hòla. Du vinn viss datamaskina må plassera den siste ballen. Trykk på Tux viss du vil at han skal byrja.

Barspel (mot ein venn)
screenshot bargame_2players icon bargame_2players difficulty level 2

strategy bargame_2players

 Utkarsh Tiwari & Timothée Giet

Skildring: Trykk for å velja kor mange ballar du vil plassera i hòla, og trykk så på «OK». Vinnaren er den som ikkje plasserer ein ball i det raude hòlet.

Føresetnadar: Må kunna telja.

Mål: Ikkje putt ballen i det siste hòlet.

Manual: Trykk på ballikonet for å velja talet på ballar, og trykk så «OK» for plassera dei i hòla. Du vinn viss vennen din må plassera den siste ballen.

Spel dam mot datamaskina
screenshot checkers icon checkers difficulty level 4

strategy checkers

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Skildring: Versjonen her følgjer dei internasjonale reglane.

Mål: Slå ut alle brikkene til motspelaren før han slår ut alle dine.

Manual: Dam er eit brettspel for to spelarar, som startar på kvar side av eit sjekkbrett. Éin spelar har mørke brikker, den andre har lyse brikker, og ein byter på å gjera trekk. Ved kvart trekk flyttar ein éi av brikkene sine eitt steg på skrå framover, til eit ledig felt. Viss ei av brikkene til motspelaren står på eit felt som er på skrå (framover eller bakover) men neste felt på skrå i same retning er ledig, kan ein hoppa over brikka til motspelaren og såleis slå ut denne brikka. Ho vert då fjerna frå spelet. Viss det er fleire motspelarbrikker på skrå (i valfri retning) når ein landar, kan ein halda fram med å hoppa over dei i same trekk.
Det er slagtvang, så viss ein kan slå ut ein av brikkene til motstandaren, må ein òg gjera dette. Ein tapar når ein ikkje har fleire brikker att eller viss ein er innesperra, slik at ein ikkje kan gjera eit trekk.
Når ei brikke kjem til rada lengst vekke frå startposisjonen, vert ho «dam», som vert markert ved å leggja ei ekstra brikke på ho. Ho kan då flytta på skrått både bakover og framover. Og viss det står ei motspelarbrikke ein eller annan stad langs ein diagonal, kan ein hoppa over denne, og vidare i same retning så langt ein vil, så lenge felta er ledige.

Kreditering: Dam-biblioteket er «draughts.js» <https://github.com/shubhendusaurabh/draughts.js>. Bruksrettleiinga er delvis basert på artikkelen frå engelsk Wikipedia <https://en.wikipedia.org/wiki/Draughts>.

Spel dam mot ein venn
screenshot checkers_2players icon checkers_2players difficulty level 4

strategy checkers_2players

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Skildring: Versjonen her følgjer dei internasjonale reglane.

Mål: Slå ut alle brikkene til motspelaren før han slår ut alle dine.

Manual: Dam er eit brettspel for to spelarar, som startar på kvar side av eit sjekkbrett. Éin spelar har mørke brikker, den andre har lyse brikker, og ein byter på å gjera trekk. Ved kvart trekk flyttar ein éi av brikkene sine eitt steg på skrå framover, til eit ledig felt. Viss ei av brikkene til motspelaren står på eit felt som er på skrå (framover eller bakover) men neste felt på skrå i same retning er ledig, kan ein hoppa over brikka til motspelaren og såleis slå ut denne brikka. Ho vert då fjerna frå spelet. Viss det er fleire motspelarbrikker på skrå (i valfri retning) når ein landar, kan ein halda fram med å hoppa over dei i same trekk.
Det er slagtvang, så viss ein kan slå ut ein av brikkene til motstandaren, må ein òg gjera dette. Ein tapar når ein ikkje har fleire brikker att eller viss ein er innesperra, slik at ein ikkje kan gjera eit trekk.
Når ei brikke kjem til rada lengst vekke frå startposisjonen, vert ho «dam», som vert markert ved å leggja ei ekstra brikke på ho. Ho kan då flytta på skrått både bakover og framover. Og viss det står ei motspelarbrikke ein eller annan stad langs ein diagonal, kan ein hoppa over denne, og vidare i same retning så langt ein vil, så lenge felta er ledige.

Kreditering: Dam-biblioteket er «draughts.js» <https://github.com/shubhendusaurabh/draughts.js>. Bruksrettleiinga er delvis basert på artikkelen frå engelsk Wikipedia <https://en.wikipedia.org/wiki/Draughts>.

Spel sjakk mot Tux
screenshot chess icon chess difficulty level 6

strategy chess

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Skildring:

Manual: Her skal du læra sjakk ved å spela mot datamaskina. Alle lovlege trekk vert viste når du vel ei sjakkbrikke, noko som gjer det lettare å læra reglane. På det første nivået flyttar datamaskina brikkene heilt tilfeldig, for å gjera det lettast mogleg å vinna. På seinare nivå spelar datamaskina betre.

Du kan setja matt tidlegare viss du følgjer desse enkle reglane:
Prøv å tvinga kongen til motspelaren i eit hjørne.
Forklaring: Då vil kongen berre ha tre retningar å flytta i staden for (opptil) åtte.
«Legg ei felle» med bøndene som lokkemat.
Forklaring: Slik kan du lokka motspelaren ut av «komfortsona».
Ver tolmodig.
Forklaring: Ikkje forhast deg. Tenk heller litt grundigare, og prøv å gjetta kva trekk motspelaren vil gjera, slik at du kan sikra brikkene dine.

Kreditering: Sjakkmotoren er p4wn <https://github.com/douglasbagnall/p4wn>.

Spel sjakk mot ein venn
screenshot chess_2players icon chess_2players difficulty level 6

strategy chess_2players

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Skildring:

Manual: Her skal du læra sjakk ved å spela mot ein venn. Alle lovlege trekk vert viste når du vel ei sjakkbrikke, noko som gjer det lettare å læra reglane.

Du kan setja matt tidlegare viss du følgjer desse enkle reglane:
Prøv å tvinga kongen til motspelaren i eit hjørne.
Forklaring: Då vil kongen berre ha tre retningar å flytta i staden for (opptil) åtte.
«Legg ei felle» med bøndene som lokkemat.
Forklaring: Slik kan du lokka motspelaren ut av «komfortsona».
Ver tolmodig.
Forklaring: Ikkje forhast deg. Tenk heller litt grundigare, og prøv å gjetta kva trekk motspelaren vil gjera, slik at du kan sikra brikkene dine.

Sluttspel i sjakk
screenshot chess_partyend icon chess_partyend difficulty level 6

strategy chess_partyend

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Skildring: Spel sluttspel i sjakk mot Tux.

Manual: Her skal du læra sjakk ved å spela sluttspel i sjakk. Alle lovlege trekk vert viste når du vel ei sjakkbrikke, noko som gjer det lettare å læra reglane.

Du kan setja matt tidlegare viss du følgjer desse enkle reglane:
Prøv å tvinga kongen til motspelaren i eit hjørne.
Forklaring: Då vil kongen berre ha tre retningar å flytta i staden for (opptil) åtte.
«Legg ei felle» med bøndene som lokkemat.
Forklaring: Slik kan du lokka motspelaren ut av «komfortsona».
Ver tolmodig.
Forklaring: Ikkje forhast deg. Tenk heller litt grundigare, og prøv å gjetta kva trekk motspelaren vil gjera, slik at du kan sikra brikkene dine.

Kreditering: Sjakkmotoren er p4wn <https://github.com/douglasbagnall/p4wn>.

Mil (mot Tux)
screenshot nine_men_morris icon nine_men_morris difficulty level 2

strategy nine_men_morris

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Skildring:

Mål: Form mills (lines of 3 pieces) to remove Tux's pieces until he has only 2 pieces left or can not move anymore.

Manual: Spel mot datamaskina. Først byter de på å leggja ut ni brikker, og så flyttar de på dei.

Mil (mot ein venn)
screenshot nine_men_morris_2players icon nine_men_morris_2players difficulty level 2

strategy nine_men_morris_2players

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Skildring:

Mål: Form mills (lines of 3 pieces) to remove your opponent's pieces until your opponent has only 2 pieces left or can not move anymore.

Manual: Spel mot ein venn. Først byter de på å leggja ut ni brikker, og så flyttar de på dei.

Bondesjakk (mot Tux)
screenshot tic_tac_toe icon tic_tac_toe difficulty level 2

strategy tic_tac_toe

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Skildring: Plasser tre merke på rad.

Mål: Plasser tre merke på rad, anten vassrett, loddrett eller på skrå for å vinna.

Manual: Spel mot datamaskina. De byter på å velja kva rute de vil markera. Den første spelaren med tre på rad vinn.

Bondesjakk (mot ein venn)
screenshot tic_tac_toe_2players icon tic_tac_toe_2players difficulty level 2

strategy tic_tac_toe_2players

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Skildring: Plasser tre merke på rad.

Mål: Plasser tre merke på rad, anten vassrett, loddrett eller på skrå for å vinna.

Manual: Spel mot ein venn. De byter på å velja kva rute de vil markera. Den første spelaren med tre på rad vinn.