Skjermbilete

Hovudmeny for GCompris
screenshot root

administration root

Skildring: Vel aktiviteten du vil spela

Føresetnadar: Nokre av aktivitetane er som spel, men er likevel lærerike.

Mål: GCompris er eit leik og lær-spel med mange ulike aktivitetar for ungar frå 2 til 10 år.

Send ballen til Tux
screenshot ballcatch icon ballcatch difficulty level 1

computer keyboard ballcatch

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Skildring: Trykk på venstre og høgre piltast samtidig for å senda ballen rett fram

Manual: Trykk på venstre og høgre piltast samtidig for å senda ballen rett fram. På ein peikeskjerm må du trykkja på dei to hendene samtidig.

Tal på terningar
screenshot smallnumbers icon smallnumbers difficulty level 2 locked activity

computer keyboard math numeration smallnumbers

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Skildring: Tel kor mange prikkar det er på terningen før han når bakken

Føresetnadar: Du må kunna telja.

Mål: Tel kor mange prikkar det er på kvar terning før dei når bakken.

Manual: Bruk tastaturet til å skriva inn kor mange prikkar det er på kvar terning.

Enkel tekst­handsamar
screenshot baby_wordprocessor icon baby_wordprocessor difficulty level 1 locked activity

computer keyboard reading baby_wordprocessor

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Skildring: Ein svært enkel teksthandsamar der ungar kan leika seg med tastaturet og sjå bokstavar.

Mål: Oppdaga tastaturet og bokstavane.

Enkle bokstavar
screenshot gletters icon gletters difficulty level 2

computer keyboard reading gletters

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

Skildring: Skriv inn dalande bokstavar før dei når bakken

Mål: Kopla bokstavar på skjerm og tastatur.

Manual: Skriv inn dalande bokstavar før dei når bakken

Dalande ord
screenshot wordsgame icon wordsgame difficulty level 2

computer keyboard reading wordsgame

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

Skildring: Skriv inn dalande ord før dei når bakken

Føresetnadar: Du må kunna bruka tastaturet.

Mål: Tastaturtrening.

Manual: Skriv inn heile orda mens dei dalar ned, før dei når bakken.

Trykk og teikn
screenshot clickanddraw icon clickanddraw difficulty level 1

computer mouse clickanddraw

 Emmanuel Charruau & Timothee Giet

Skildring: Lag ei teikning ved å trykkja på dei merkte punkta.

Føresetnadar: Kan flytta på musa og trykkja på små punkt.

Manual: Lag ei teikning ved å trykkja på punkta i rett rekkjefølgje. Kvar gong du trykkjer på eit punkt, vert eit nytt punkt vist med blått.

Trykk på meg
screenshot clickgame icon clickgame difficulty level 1 locked activity

computer mouse clickgame

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Skildring: Fang alle fiskane før dei sym ut av akvariet

Føresetnadar: Kan flytta på musa og sikta med peikaren.

Mål: Auge–hand-koordinering: flytting av handa nøyaktig.

Manual: Fang alle fiskane ved å trykkja på dei.

Bidragsytarar: Fiskane er henta frå Unix-programmet xfishtank. Alle bileta er laga av Guillaume Rousse.

Flytt på muse­peikaren eller trykk på skjermen
screenshot erase icon erase difficulty level 1 locked activity

computer mouse erase

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Skildring: Flytt på muse­peikaren eller trykk på skjermen for å viska ut, slik at du får fram bakgrunnen

Føresetnadar: Du må kunna bruka musa.

Mål: Auge–hand-koordinering.

Manual: Flytt musa over, eller trykk på, all felta, slik at heile biletet bak vert synleg.

Dobbeltklikk / trykk to gongar raskt
screenshot erase_2clic icon erase_2clic difficulty level 2 locked activity

computer mouse erase_2clic

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Skildring: På kvart felt, trykk to gongar raskt eller dobbeltklikk med musa, slik at heile biletet bak vert synleg

Føresetnadar: Du må kunna bruka musa.

Mål: Auge–hand-koordinering.

Manual: Trykk to gongar raskt eller dobbeltklikk med musa for å viska ut, slik at heile biletet bak vert synleg.

Trykk
screenshot erase_clic icon erase_clic difficulty level 1 locked activity

computer mouse erase_clic

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Skildring: Trykk på skjermen for å viska slik at biletet bak vert synleg

Føresetnadar: Du må kunna bruka musa.

Mål: Auge–hand-koordinering.

Manual: Trykk på, eller flytt peikaren over, alle felta, slik at heile biletet bak vert synleg.

Sløkk brannen
screenshot followline icon followline difficulty level 1 locked activity

computer mouse followline

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Skildring: Brannmannen vil sløkkja brannen, men noko har sett seg fast i vasslangen

Mål: Øva finmotorikk.

Manual: Flytt peikaren eller fingeren over den raude delen av vasslangen. Då vil vatnet begynna å renna ut, litt etter litt. Pass på at du ikkje flyttar peikaren/fingeren ut av slangen.

Grav etter gull
screenshot mining icon mining difficulty level 1 locked activity

computer mouse mining

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Skildring: Bruk mushjulet til å sjå nærare på bergveggen, for å oppdaga gullklumpar

Føresetnadar: Du må kunna bruka musa.

Mål: Læra å bruka mushjulet eller kniperørsla for å komma nærare / fjernare.

Straffespark
screenshot penalty icon penalty difficulty level 1

computer mouse penalty

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

Skildring: Dobbeltklikk med musa eller trykk to gongar raskt med fingeren kor som helst i målet for skåra.

Manual: Double click or double tap on a side of the goal to kick the ball.

Logiske samanhengar
screenshot algorithm icon algorithm difficulty level 2

discovery algorithm

 Bharath M S & Timothee Giet

Skildring: Fullfør fruktrekkja

Mål: Læra logisk tenking og mønstergjenkjenning.

Manual: Sjå på dei to fruktrekkjene. Kvar frukt i den første rekkja er bytt ut med ei anna frukt i den andre rekkja. Sjå på mønsteret, og fullfør så den andre rekkja ved å bruka rette frukter.

Gjenstandar som passar saman
screenshot babymatch icon babymatch difficulty level 1

discovery babymatch

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Skildring: Flytt gjenstandane til andre som dei passar saman med.

Føresetnadar: Kulturelle referansar.

Mål: Finmotorikk. Læra å oppdaga samanhenger mellom ting.

Manual: Midt på skjermen, og i feltet til venstre, ligg det nokre gjenstandar. Kvar av gjenstandane til venstre høyrer på ein eller annan måte saman med ein av gjenstandane i midten. Finn denne samanhengen, og flytt så gjenstaden frå venstrefeltet og til rett raude prikk.

Biletbitar
screenshot babyshapes icon babyshapes difficulty level 1

discovery babyshapes

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Skildring: Flytt biletbitane til rett plass.

Manual: Flytt biletbitane frå feltet til venstre og til rett plass.

Bidragsytarar: Hunden er levert av André Connes og er utgjeve under GPL-lisensen.

Lær og hugs blindeskrift
screenshot braille_alphabets icon braille_alphabets difficulty level 5

discovery braille braille_alphabets

 Arkit Vora & Timothee Giet

Skildring: Lær blindeskrift

Mål: Utforska Braille-systemet for blindeskrift.

Manual: The screen has 3 sections: an interactive braille cell, an instruction telling you the letter to reproduce,

Gøy med blindeskrift
screenshot braille_fun icon braille_fun difficulty level 6

discovery braille braille_fun

 Arkit Vora & Timothee Giet

Skildring: Skriv Braille-bokstavar

Føresetnadar: Braille-kodar

Manual: Skriv Braille-koden for bokstaven i flagget på flyet til Tux. Trykk på hjelpeknappen for å sjå på bokstavoversikta.

Livshistoria til Louis Braille
screenshot louis-braille icon louis-braille difficulty level 4

discovery braille louis-braille

 Arkit Vora & Timothee Giet

Skildring: Lær om viktige hendingar i livet til oppfinnaren av blindeskrifta Braille

Manual: Les om livet til Louis Braille og oppfinninga av blindeskrifta Braille. Trykk på pilsymbola for å flytta mellom sidene. Til slutt skal du ordna hendingane i livet hans i rett rekkjefølgje.

Bidragsytarar: Louis Braille Video: <http:\/\/www.youtube.com/watch?v=9bdfC2j_4x4>

Kalender
screenshot calendar icon calendar difficulty level 4

discovery calendar

 Amit Sagtani & Timothee Giet

Skildring: Les instruksjonane og vel rett dato på kalenderen

Føresetnadar: Kjenna til veker, månadar og år

Mål: Læra korleis bruka kalenderen

Manual: Les instruksjonane og vel rett dato på kalenderen.

Kronologi
screenshot chronos icon chronos difficulty level 1

discovery chronos

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Skildring: Set bileta i rett rekkjefølgje.

Føresetnadar: Du må kunna fortelja ei kort forteljing.

Mål: Set saman bileta i rett rekkjefølgje, slik at dei fortel ei forteljing.

Manual: Hent bileta frå feltet til venstre og legg dei på dei raude prikkane.

Bidragsytarar: Månebileta er henta frå NASA, og romlydane kjem frå Tux Paint og Vegastrike, som begge er tilgjengelege under GNU GPL-lisensen. Samferdselsdatoane er henta frå <http://www.wikipedia.org/> og samferdselsbileta er teikna av Franck Doucet.

Lær klokka
screenshot clockgame icon clockgame difficulty level 2

discovery clockgame

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

Skildring: Lær kor mykje klokka er på ei urskive

Føresetnadar: Du må kunna forstå skrivne klokkeslett.

Mål: Læra å skilja mellom timar, minutt og sekund, og setja rett klokkeslett på ei urskive.

Manual: Dra visarane slik at urskiva viser same klokkeslett som teksten («timar:minutt» eller «timar:minutt:sekund»).

Fargar
screenshot colors icon colors difficulty level 1 locked activity

discovery color colors

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Skildring: Trykk på rett farge

Føresetnadar: Du må kunna kjenna att fargar.

Mål: Læra å kjenna att fargar. Når du høyrer namnet på ein farge, skal du trykkja på anda som har denne fargen.

Manual: Høyr fargen, og trykk så på anda som har denne fargen.

Avanserte fargar
screenshot advanced_colors icon advanced_colors difficulty level 6 locked activity

discovery colors advanced_colors

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Skildring: Vel sommarfuglen med rett farge

Føresetnadar: Du må kunna lesa.

Mål: Læra namna på meir sjeldne fargar.

Manual: Du får sjå dansande sommarfuglar med forskjellige fargar, og vert bedd om å finna sommarfuglen som har ein spesiell farge. Finn sommarfuglen og trykk på han.

Finn detaljane
screenshot details icon details difficulty level 1

discovery details

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Skildring: Flytt biletbitane til rett plass.

Manual: Flytt biletbitane frå feltet til venstre og til rett plass.

Bidragsytarar: Bilete er henta frå Wikimedia Commons.

Utforsk byggverk
screenshot explore_monuments icon explore_monuments difficulty level 3

discovery explore_monuments

 Ayush Agrawal & Timothee Giet

Skildring: Utforsk byggverk frå heile verda.

Føresetnadar: Kunnskap om ulike byggverk.

Mål: Å læra om ulike byggverk og kor dei høyrer til.

Manual: Trykk på symbola for å læra meir om byggverka, og marker så kor dei høyrer heime på kartet.

Bidragsytarar: Bileta er tekne frå Wikipedia.

Familie
screenshot family icon family difficulty level 2

discovery family

 Rajdeep Kaur & Timothee Giet

Skildring: Vel kva du kallar dette familiemedlemmet

Føresetnadar: Lesedugleik

Mål: Lær forholdet mellom familiemedlemmar

Manual: A family tree is shown.\n

Peik på slektningane
screenshot family_find_relative icon family_find_relative difficulty level 2

discovery family_find_relative

 Rudra Nil Basu & Timothee Giet

Skildring: Click on a pair corresponding to the given relation

Føresetnadar: Lesing og flytting/klikking med musa

Mål: Lær forholdet mellom familiemedlemmar

Manual: A family tree is shown, with some instructions.\n

Finn dagen
screenshot find_the_day icon find_the_day difficulty level 6

discovery find_the_day

 Amit Sagtani & Timothee Giet

Skildring: Finn rett dato og vel han på kalenderen.

Føresetnadar: Utforminga av kalenderen

Mål: Læra å telja dagar og finna datoar på kalenderen.

Manual: Les instruksjonane og rekn ut datoen. Vel så rett dato på kalenderen.

Kjenn att landområda
screenshot geo-country icon geo-country difficulty level 2

discovery geo-country

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Skildring: Dra og slepp dei geografiske områda til rett plass på kartet.

Manual: Dra og slepp dei geografiske områda til rett plass på kartet.

Kjenn att landa
screenshot geography icon geography difficulty level 2

discovery geography

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Skildring: Dra og slepp dei geografiske områda til rett plass på kartet.

Manual: Dra og slepp dei geografiske områda til rett plass på kartet.

Venstre- og høgrehender
screenshot leftright icon leftright difficulty level 2

discovery leftright

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Skildring: Finn ut om ei hand er ei venstrehand eller ei høgrehand

Mål: Læra å skilja mellom venstre og høgre hand, sett frå forskjellige synsvinklar.

Manual: Det vert vist eit bilete av ei hand. Du må finna ut om dette er ei venstre- eller ei høgrehand. Trykk så på den venstre eller høgre knappen, avhengig av kva type hand det er.

Labyrint
screenshot maze icon maze difficulty level 1

discovery maze maze

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

Skildring: Hjelp Tux å komma ut av labyrinten

Manual:

Usynleg labyrint
screenshot mazeinvisible icon mazeinvisible difficulty level 4

discovery maze mazeinvisible

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

Skildring: Hjelp Tux å finna vegen ut av den usynlege labyrinten

Manual:

Relativ labyrint
screenshot mazerelative icon mazerelative difficulty level 3

discovery mazeMenu mazerelative

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

Skildring: Hjelp Tux å finna vegen ut av labyrinten (med relative rørsler)

Manual:

Biletlotto
screenshot memory icon memory difficulty level 1

discovery memory memory

 JB BUTET & Timothee Giet

Skildring: Snu dei kortpara som passar saman

Mål: Tren på å hugsa alle korta, og fjern par av kort som er like.

Manual: Baksida av ein del kort vert vist. To og to av desse like på framsida. Du kan trykkja på eit kort for å snu det, men sidan du berre kan snu to kort om gongen, må du prøva å hugsa kva framside dei ulike korta har. Når du har funne to kort som er like og har snudd dei samtidig, vert dei fjerna.

Biletlotto, mot Tux
screenshot memory-tux icon memory-tux difficulty level 1

discovery memory memory-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

Skildring: Snu dei kortpara som passar saman, mot Tux

Føresetnadar: Du må kunna bruka musa.

Mål: Tren på å hugsa alle korta, og fjern par av kort som er like.

Manual: Baksida av ein del kort vert vist. To og to av desse like på framsida. Du kan trykkja på eit kort for å snu det, men sidan du berre kan snu to kort om gongen, må du prøva å hugsa kva framside dei ulike korta har. Når du har funne to kort som er like og har snudd dei samtidig, vert dei fjerna. Lærar Tux gjer det same.

Melodi
screenshot melody icon melody difficulty level 2 locked activity

discovery memory music melody

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Skildring: Gjenskap ein melodi

Føresetnadar: Du må kunna bruka musa.

Mål: Høyr og hugs ein enkel melodi

Manual: Høyr på melodien, og gjenta han ved å trykkja på stavane på xylofonen i rett rekkjefølgje. Du kan høyra han om att ved å trykkja på munnbiletet nedst på skjermen.

Lydlotto
screenshot memory-sound icon memory-sound difficulty level 2

discovery memory music memory-sound

 JB BUTET & Timothee Giet

Skildring: Trykk på korta og finn to like lydar

Mål: Tren på å hugsa lydar, og fjern alle korta.

Manual: Ein del kort vert viste. Kvar av dei har sin eigen lyd, og nokre av dei er tvillingar, med same lyd. Trykk på eit kort for å høyra lyden, og prøv så å finna tvillingkortet. Du kan berre høyra på to kort om gongen, så du må hugsa lydane. Når du høyrer på to tvillingkort samtidig, forsvinn dei.

Lydlotto mot Tux
screenshot memory-sound-tux icon memory-sound-tux difficulty level 2 locked activity

discovery memory music memory-sound-tux

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Skildring: Spel lydlotto mot Tux.

Mål: Tren på å hugsa lydar, og fjern alle korta.

Manual: Ein del kort vert viste. Kvar av dei har sin eigen lyd, og nokre av dei er tvillingar, med same lyd. Trykk på eit kort for å høyra lyden, og prøv så å finna tvillingkortet. Du kan berre høyra på to kort om gongen, så du må hugsa lydane. Når du høyrer på to tvillingkort samtidig, forsvinn dei.

Tog-hugsespel
screenshot railroad icon railroad difficulty level 1

discovery memory railroad

 Utkarsh Tiwari & Timothee Giet

Skildring: Rebuild the displayed train at the top of the screen by dragging the appropriate carriages and locomotive. Deselect an item by dragging it down.

Mål: Hugseøving

Manual: A train - a locomotive and carriage(s) - is displayed at the top of the main area for a few seconds. Rebuild it at the top of the screen by dragging the appropriate carriages and locomotive. Deselect an item by dragging it down.

Utforsk dyr i verda
screenshot explore_world_animals icon explore_world_animals difficulty level 4

discovery miscellaneous explore_world_animals

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Skildring: Læra interessante fakta om dyr og om kor dei held til i verda.

Bygg opp att mosaikken
screenshot mosaic icon mosaic difficulty level 1 locked activity

discovery mosaic

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Skildring: Plasser kvar gjenstand på same plass som i eksempelet.

Manual: Vel først gjenstanden du vil plassera, og trykk så på ein ledig stad.

Musikk­instrument
screenshot instruments icon instruments difficulty level 4 locked activity

discovery music instruments

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Skildring: Trykk på rett musikkinstrument

Mål: Læra å kjenna att musikkinstrument.

Manual: Trykk på rett musikkinstrument.

Namngje noten
screenshot note_names icon note_names difficulty level 4

discovery sound note_names

 Aman Kumar Gupta & Timothee Giet

Skildring: Lær namna på notane, både i f- og g-nøkkel.

Mål: Å læra å noteplassering og notenamn. Å førebu på piano- og komponeringsaktivitetane.

Manual: Kjenn att alle notane for å fullføra brettet.

Utforsk dyra på garden
screenshot explore_farm_animals icon explore_farm_animals difficulty level 2

discovery sound_group explore_farm_animals

 Djalil Mesli & Timothee Giet

Skildring: Lær om dyra på garden – kva lydar dei lagar og interessante fakta.

Mål: Lær å knyta dyrelydar til kva dyra heiter og korleis dei ser ut.

Utforsk verdsmusikk
screenshot explore_world_music icon explore_world_music difficulty level 4

discovery sound_group explore_world_music

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Skildring: Lær om musikk frå ulike delar av verda.

Mål: Utvikla ei betre forståing for variasjonen og eigenarta i musikken verda rundt.

Bidragsytarar: Bilete http://commons.wikimedia.org/wiki/ og http://archive.org/

Komponering for piano
screenshot piano_composition icon piano_composition difficulty level 2

discovery sound_group piano_composition

 Aman Kumar Gupta & Timothee Giet

Skildring: Her lærer du korleis tangentane på pianoet verkar og korleis notar ser ut på noteark. Du kan òg leika deg med å laga eigne melodiar, som du lagra og henta inn att seinare.

Føresetnadar: Kjennskap til notar. Aktiviteten «Namngje noten» kan vera nyttig for å læra notane.

Mål: Læra å komponera musikk og få meir interesse for å laga musikk for piano. Aktiviteten dekkjer det grunnleggjande, men det finst òg mykje anna du kan læra om komponering. Viss du likar denne aktiviteten men ønskjer å prøva eit meir avanserte verktøy, ta ein kikk på Minuet (https://minuet.kde.org/), som er fri programvare for å læra om ulike konsept innan musikk, eller MuseScore (http://musescore.org/en/download), som er fri programvare for å skriva musikk.

Bidragsytarar: Opphavleg programkode for synthesizeren finn du på https://github.com/vsr83/miniSynth.

Spelar piano
screenshot play_piano icon play_piano difficulty level 1

discovery sound_group play_piano

 Aman Kumar Gupta & Timothee Giet

Skildring:

Føresetnadar: Knowledge of musical notation and musical staff. Play the activity named 'Piano Composition' first.

Mål: Understand how the piano keyboard can play music as written on the musical staff.

Manual: The notes you see will be played to you. Click on the corresponding keys on the keyboard that match the notes you hear and see.
Levels 1-5 will offer treble clef to practice and levels 6-10 will offer bass clef.

Bidragsytarar: Opphavleg programkode for synthesizeren finn du på https://github.com/vsr83/miniSynth.

Spel rytme
screenshot play_rhythm icon play_rhythm difficulty level 1

discovery sound_group play_rhythm

 Aman Kumar Gupta & Timothee Giet

Skildring:

Føresetnadar: Simple understanding of musical rhythm and beat.

Mål: Learn to beat rhythms precisely and accurately based on what you see and hear.

Manual: Listen to the rhythm played, and follow along with the music. When you're ready to perform the identical rhythm, click the drum to the rhythm. If you clicked tempo at correct times, another rhythm is displayed. If not, you must try again.
Odd levels display a vertical playing line when you click the drum, which helps you see when to click, to follow the rhythm. Click on the drum when the line is in the middle of the notes.
Even levels are harder, because there is no vertical playing line. You must read the rhythm, and click it back in tempo. Click the metronome to hear the quarter note tempos.
Click on the reload button to replay the rhythm.

Binærlampar
screenshot binary_bulb icon binary_bulb difficulty level 3

experiment binary_bulb

 Rajat Asthana & Timothee Giet

Skildring: Her lærer du om korleis du kan gjera om tal frå titalssystemet til totalssystemet (binærtalsystemet).

Føresetnadar: Desimaltalsystemet

Mål: Verta kjend om totalssystemet

Manual: Slå på lyspærene som svarar til talet når det vert skrive i totalssystemet. Trykk så på OK.

Kanalsluse
screenshot canal_lock icon canal_lock difficulty level 2 locked activity

experiment canal_lock

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Skildring: Tux har problem med båten sin, og må gjennom ei kanalsluse. Hjelp han å forstå korleis slusesystemet fungerer.

Manual: Du er ansvarleg for eit sluseanlegg, og må opna sluseportane i rett rekkjefølgje, slik at Tux kan reisa fram og tilbake gjennom systemet.

Bidragsytarar: Teikningar av Stephane Cabaraux.

Blanda målingsfargar
screenshot color_mix icon color_mix difficulty level 4

experiment color color_mix

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

Skildring: Oppdag korleis du kan blanda måling for å få ulike fargar

Mål: Bland saman primærfargane slik at du får fargen som vert vist.

Bidragsytarar: Bilete frå http://openclipart.org/

Blanda lysfargar
screenshot color_mix_light icon color_mix_light difficulty level 4

experiment color color_mix_light

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

Skildring: Oppdag korleis du kan blanda farga lys for å få ulike fargar

Mål: Bland saman primærfargane slik at du får fargen som vert vist.

Bidragsytarar: Bilete frå http://openclipart.org/

Tyngdekraft­innføring
screenshot intro_gravity icon intro_gravity difficulty level 4

experiment intro_gravity

 Siddhesh suthar & Timothee Giet

Skildring: Innføring i tyngdekrafta

Mål: Hald romskipet i midten utan å krasja det inn i planetar eller asteroidar

Manual: Følg instruksjonane når du køyrer aktiviteten.

Land trygt
screenshot land_safe icon land_safe difficulty level 4

experiment land_safe

 Matilda Bernard (Gtk+), Holger Kaelberer (Qt Quick) & Timothee Giet

Skildring: Forstå korleis tyngdekrafta verkar.

Mål: Styr romskipet til det grøne landingsområdet.

Fornybar energi
screenshot renewable_energy icon renewable_energy difficulty level 4

experiment renewable_energy

 Sagar Chand Agarwal & Timothee Giet

Skildring: Tux kjem heim etter ein båttur, og du må få straumnettet i gang, slik at han får lys heime.

Mål: Lær om fornybar energi

Manual: Trykk på dei ulike elementa for å setja straumsystemet i gong. Desse er sola, skyene, demninga, solcellepanela, vindmøllene og transformatorane. Når straumsystemet fungerer og Tux har komme heim, kan du trykkja på lysbrytaren for han. For å vinna må du slå på alle maskinene mens det vert produsert straum.

Bidragsytarar: Teikningar av Stephane Cabaraux

Solsystem
screenshot solar_system icon solar_system difficulty level 5

experiment solar_system

 Aman Kumar Gupta & Timothee Giet

Skildring: Svar på spørsmåla og prøv å få alt rett.

Mål: Læra om solsystemet. Viss du vil læra meir om astronomi, kan du prøva KStars (https://edu.kde.org/kstars/) eller Stellarium (http://stellarium.org/), som er fri programvare for hobbyastronomi.

Manual: Trykk på ein planet eller på sola for å visa spørsmål. Kvart spørsmål har fire svaralternativ. Berre eitt av dei er rett. Prøv å svara på spørsmåla til du får alt rett.

Vasskrinsløpet
screenshot watercycle icon watercycle difficulty level 3

experiment watercycle

 Sagar Chand Agarwal & Timothee Giet

Skildring: Tux kjem heim etter ein båttur, og du må setja i gong vasskrinsløpet, slik at han får teke ein velfortent dusj.

Mål: Lær om vasskrinsløpet

Manual: Trykk på dei ulike elementa for å setja vasskrinsløpet i gong. Desse er sola, skyene, vasspumpestasjonen og vassreinseanlegget. Når du er ferdig, og Tux har komme til dusjen, kan du trykkja på dusjknappen for han.

Bidragsytarar: Teikningar av Stephane Cabaraux.

Digitalteknikk
screenshot digital_electricity icon digital_electricity difficulty level 6

experimental digital_electricity

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Skildring: Lag og simuler ein digital straumkrins

Føresetnadar: Det krev grunnleggjande forståing digital elektronikk.

Mål: Lag ein digital straumkrins slik du vil og simuler korleis han vil verka.

Manual: Dra elektriske komponentar til arbeidsområdet. Du kan så flytta dei rundt på arbeidsområdet ved å dra dei og fjerna dei att ved å først trykkja på fjerneverktøyet over komponentveljaren og så på komponenten du vil fjerna. Du kan trykkja på ein komponent og så på dreieknappen for å dreia han eller på informasjonsknappen for å lesa meir om han. Brytarar kan du skru på og av ved å trykkja på det. For å kopla saman to terminalar trykkjer du på den første terminalen og så på den andre. For å fjerna merkinga ein terminal eller eit verktøy, trykk på eit ledig område. Simuleringa vert kontinuerleg oppdatert.

Styr ein ubåt
screenshot submarine icon submarine difficulty level 5

experimental submarine

 Rudra Nil Basu & Timothee Giet

Skildring: Styr ubåten til målet.

Føresetnadar: Trykking med musa + grunnleggjande fysikk.

Mål: Lær å styra ein ubåt

Kategorisering
screenshot categorization icon categorization difficulty level 4

fun categorization

 Divyam Madaan & Timothee Giet

Skildring: Kategoriser elementa i rette og feile grupper

Føresetnadar: Kan dra element med musa

Mål: Byggja konseptuell tenking og utvida kunnskapen

Manual: Les gjennom instruksjonane og dra og slepp elementa der dei skal vera.

Fotball
screenshot football icon football difficulty level 1 locked activity

fun football

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Skildring: Skyt fotballen i målet

Mål: Skyt fotballen forbi målmannen til høgre.

Manual: Dra ei linje frå ballen for å velja fart og skotretning.

Tampen brenn
screenshot hexagon icon hexagon difficulty level 2 locked activity

fun hexagon

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Skildring: Finn jordbæret gøymt under dei blå felta

Mål: Øva på logisk tenking.

Manual: Prøv å finna jordbæret som er gøymt under eitt av dei blå felta. Felta vert meir og meir raude etter kvart som du nærmar deg.

Ein enkel teikne­aktivitet
screenshot simplepaint icon simplepaint difficulty level 1

fun simplepaint

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Skildring: Lag di eiga teikning

Mål: Utforska kreative evner

Manual: Vel ein farge og mål rektangla slik du vil for å laga ei teikning.

Det klassiske hengtmann-spelet
screenshot hangman icon hangman difficulty level 5

keyboard reading hangman

 Rajdeep kaur & Timothee Giet

Skildring: Gjett bokstavane i eit visst ord. For å hjelpa deg vert ein del av biletet som representerer ordet vist kvar gong du gjettar feil.

Mål: Gjev god øving i lesing og staving.

Manual: Du kan skriva inn bokstavar med skjermtastaturet eller det vanlege tastaturet.

Plussing av tal
screenshot algebra_plus icon algebra_plus difficulty level 3 locked activity

math addition algebra_plus

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Skildring: Øv på å leggja til

Føresetnadar: Du må kunna leggja saman to små tal.

Mål: Læra å raskt plussa saman to tal.

Manual: Eit plusstykke vert vist på skjermen. Rekn ut svaret og bruk tastaturet eller skjermtastaturet for å skriva det inn. Du må vera rask og skriva inn svaret før pingvinane i luftballongen landar.

Øv på å leggja til med eit målspel
screenshot target icon target difficulty level 2 locked activity

math addition target

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Skildring: Treff målskiva og tel kor mange poeng du får

Føresetnadar: Du må kunna bruka musa, lesa tal og telja opp til 15 (for første nivå).

Mål: Skyt piler på målskiva og tel så kor mange poeng du fekk.

Manual: Kontroller først retninga og farten til målskiva. Trykk så på målskiva for å skyta ei pil mot ho. Når du har skote alle pilene, dukkar det opp eit poengfelt der du kan skriva inn kor mange poeng du fekk.

Deling av tal
screenshot algebra_div icon algebra_div difficulty level 6

math division algebra_div

 Sayan Biswas & Timothee Giet

Skildring: Øv på å dela

Føresetnadar: Deling av små tal

Mål: Læra å raskt dela to tal på kvarandre.

Manual: Eit delestykke vert vist på skjermen. Rekn ut svaret og bruk tastaturet eller skjermtastaturet for å skriva det inn. Du må vera rask og skriva inn svaret før pingvinane i luftballongen landar.

Teikn den oppgjevne teikninga
screenshot redraw icon redraw difficulty level 3 locked activity

math geometry puzzle redraw

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Skildring: Lag ei teikning som er nøyaktig lik den oppgjevne

Manual: Vel først ein farge frå verktøylinja. Trykk så på felta og dra for å teikna.

Spegelkopier teikninga
screenshot redraw_symmetrical icon redraw_symmetrical difficulty level 4 locked activity

math geometry symmetry puzzle redraw_symmetrical

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Skildring: Kopier spegelbiletet av teikninga

Manual: Vel først ein farge frå verktøylinja. Trykk så på felta og dra for å teikna.

Likskaps-talmumsar
screenshot gnumch-equality icon gnumch-equality difficulty level 3

math gnumch-equality

 Manuel Tondeur & Timothee Giet

Skildring: Hjelp talmumsaren fram til uttrykka som er like talet nedst på skjermen

Mål: Du skal øva på å leggja til, gonga, dela og å trekkja frå.

Manual: Hjelp talmumsaren fram til uttrykka som er like talet nedst på skjermen

Faktor-talmumsar
screenshot gnumch-factors icon gnumch-factors difficulty level 5

math gnumch-factors

 Manuel Tondeur & Timothee Giet

Skildring: Hjelp talmumsaren fram til faktorane til talet nedst på skjermen.

Mål: Læra om multiplum og faktorar.

Manual: Faktorane til eit tal er dei tala som går opp i talet. For eksempel er faktorane til talet 6 tala 1, 2, 3 og 6. Men 4 er ikkje ein faktor, då du ikkje kan dela 6 i 4 like store delar. Viss eitt tal er eit multiplum av eit anna tal, så er dette andre talet ein faktor i det første talet. Du kan tenkja på multiplum som familiar, og faktorane er menneska i familiane. For eksempel høyrer 1, 2, 3 og 6 til 6-familien, men 4 høyrer til i ein annan familie.

Ulikskaps-talmumsar
screenshot gnumch-inequality icon gnumch-inequality difficulty level 3

math gnumch-inequality

 Manuel Tondeur & Timothee Giet

Skildring: Hjelp talmumsaren fram til uttrykka som er ulike talet nedst på skjermen.

Mål: Du skal øva på å leggja til, gonga, dela og å trekkja frå.

Manual: Viss du har eit tastatur, kan du bruka piltastane for å flytta deg og mellomromstasten for å eta eit tal. Har du ei mus, kan du trykkja på eit felt ved sida av talmumsaren for å gå der, og så trykkja éin gong til for å eta talet. Med peikeskjerm gjer du det same som med musa, eller du kan dra fingeren i retninga du vil gå, og trykkja på eit felt for å eta talet.

Multiplum-talmumsar
screenshot gnumch-multiples icon gnumch-multiples difficulty level 3

math gnumch-multiples

 Manuel Tondeur & Timothee Giet

Skildring: Hjelp talmumsaren fram til alle multipluma av talet nedst på skjermen.

Mål: Læra om multiplum og faktorar.

Manual: Multipluma av eit tal er dei tala som er lik det opphavlege talet gongar eit anna heiltal. For eksempel er 24, 36, 48 og 60 alle multiplum av 12. Men 25 er ikkje eit multiplum, då det ikkje finst noko heiltal som kan gongast med 12 for å få 25. Viss eit tal er ein faktor til eit anna tal, så er dette andre talet eit multiplum av det første talet. Òg her kan du tenkja på desse multipluma som familiar. Faktoren 5 har foreldre 10, besteforeldre 15, oldeforeldre 20, tippoldeforeldre 25 og så vidare. Men talet 5 høyrer ikkje til 8- eller 23-familiane. Du kan ikkje putta 5-arar i 8 eller 23 utan å ha noko til overs. Så 8 er ikkje eit multiplum av 5, og det er heller ikkje 23. Berre 5, 10, 15, 20, 25 og så vidare er multiplum (eller familiar eller steg) av 5.

Primtals-mumsar
screenshot gnumch-primes icon gnumch-primes difficulty level 6

math gnumch-primes

 Manuel Tondeur & Timothee Giet

Skildring: Hjelp talmumsaren fram til alle primtala

Mål: Læra om primtal.

Manual: Primtal er tal større enn 1 som berre er delelege med seg sjølv og 1. For eksempel er 2 og 3 primtal, mens 4 og 9 ikkje er det (sidan 4 kan delast på 2, og 9 kan delast på 3). Du kan tenkja på primtal som veldig små familiar; dei har berre to familiemedlemmar.

Graf-fargelegging
screenshot graph-coloring icon graph-coloring difficulty level 1

math graph-coloring

 Akshat Tandon & Timothee Giet

Skildring: Fargelegg grafen slik at alle nabonodar har forskjellige fargar.

Føresetnadar: Kunna skilja mellom forskjellige fargar/formar, og forstå plasseringar.

Mål: Læra å skilja mellom forskjellige fargar/former, og å læra om relative plasseringar.

Gjettetal
screenshot guesscount icon guesscount difficulty level 3

math guesscount

 Rahul Yadav & Timothee Giet

Skildring: Gjett kva reknestykket skal vera og dra brikkene slik at svaret vert lik gjettetalet.

Føresetnadar: Kjennskap til aritmetiske operasjonar

Mål: Intuisjon og øving på algebraiske utrekningar.

Hugsespel med addisjon
screenshot memory-math-add icon memory-math-add difficulty level 3

math memory memory-math-add

 JB BUTET & Timothee Giet

Skildring: Snu korta til du finn to med same sum, heilt til du har fått vekk alle korta

Føresetnadar: Du må kunna addera.

Mål: Øv på å leggja til, heilt til du har fått vekke alle korta.

Hugsespel med addisjon og subtraksjon
screenshot memory-math-add-minus icon memory-math-add-minus difficulty level 4

math memory memory-math-add-minus

 JB BUTET & Timothee Giet

Skildring: Snu korta til du finn to med same sum eller differanse, heilt til du har fått vekk alle korta

Føresetnadar: Addisjon og subtraksjon.

Mål: Øv på å leggja til og å trekkja frå, heilt til du har fått vekke alle korta.

Hugsespel med alle aritmetiske operasjonar
screenshot memory-math-add-minus-mult-div icon memory-math-add-minus-mult-div difficulty level 6

math memory memory-math-add-minus-mult-div

 JB BUTET & Timothee Giet

Skildring: Snu korta til du finn to med same svar, heilt til du har fått vekk alle korta

Føresetnadar: Addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon.

Mål: Øv på å leggja til, gonga, dela og å trekkja frå, heilt til du har fått vekk alle korta.

Hugsespel med alle aritmetiske operasjonar, mot Tux
screenshot memory-math-add-minus-mult-div-tux icon memory-math-add-minus-mult-div-tux difficulty level 6

math memory memory-math-add-minus-mult-div-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

Skildring: Snu korta til du finn to med same svar, heilt til du har fått vekk alle korta

Føresetnadar: Addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon.

Mål: Øv på å leggja til, gonga, dela og å trekkja frå, heilt til du har fått vekk alle korta.

Hugsespel med addisjon og subtraksjon, mot Tux
screenshot memory-math-add-minus-tux icon memory-math-add-minus-tux difficulty level 4

math memory memory-math-add-minus-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

Skildring: Snu korta til du finn to med same sum eller differanse, heilt til du har fått vekk alle korta

Føresetnadar: Addisjon og subtraksjon.

Mål: Øv på å leggja til og å trekkja frå, heilt til du har fått vekke alle korta.

Hugsespel med addisjon, mot Tux
screenshot memory-math-add-tux icon memory-math-add-tux difficulty level 3

math memory memory-math-add-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

Skildring: Snu korta til du finn to med same sum, heilt til du har fått vekk alle korta. Tux gjer det same. Du må slå han!

Føresetnadar: Du må kunna addera.

Mål: Øv på å leggja til, heilt til du har fått vekke alle korta.

Hugsespel med deling
screenshot memory-math-div icon memory-math-div difficulty level 6

math memory memory-math-div

 JB BUTET & Timothee Giet

Skildring: Snu korta til du finn to med same svar, heilt til du har fått vekk alle korta

Føresetnadar: Deling.

Mål: Øv på å dela, heilt til du har fått vekk alle korta.

Hugsespel med divisjon, mot Tux
screenshot memory-math-div-tux icon memory-math-div-tux difficulty level 6

math memory memory-math-div-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

Skildring: Snu korta til du finn to med same svar, heilt til du har fått vekk alle korta

Føresetnadar: Deling.

Mål: Øv på å dela, heilt til du har fått vekk alle korta.

Hugsespel med subtraksjon
screenshot memory-math-minus icon memory-math-minus difficulty level 4

math memory memory-math-minus

 JB BUTET & Timothee Giet

Skildring: Snu korta til du finn to med same differanse, heilt til du har fått vekk alle korta.

Føresetnadar: Du må kunna subtrahera.

Mål: Øv på å trekkja frå, heilt til du har fått vekke alle korta.

Hugsespel med subtraksjon, mot Tux
screenshot memory-math-minus-tux icon memory-math-minus-tux difficulty level 4

math memory memory-math-minus-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

Skildring: Snu korta til du finn to med same differanse, heilt til du har fått vekk alle korta.

Føresetnadar: subtraksjon

Mål: Øv på å trekkja frå, heilt til du har fått vekke alle korta. Tux gjer det same.

Hugsespel med multiplikasjon
screenshot memory-math-mult icon memory-math-mult difficulty level 5

math memory memory-math-mult

 JB BUTET & Timothee Giet

Skildring: Snu korta til du finn to med same produkt, heilt til du har fått vekk alle korta

Føresetnadar: Multiplikasjon.

Mål: Øv på å gonga, heilt til du har fått vekk alle korta.

Hugsespel med multiplikasjon og divisjon
screenshot memory-math-mult-div icon memory-math-mult-div difficulty level 6

math memory memory-math-mult-div

 JB BUTET & Timothee Giet

Skildring: Snu korta til du finn to med same svar, heilt til du har fått vekk alle korta

Føresetnadar: Multiplikasjon og divisjon.

Mål: Øv på å gonga og dela, heilt til du har fått vekk alle korta.

Hugsespel med multiplikasjon og divisjon, mot Tux
screenshot memory-math-mult-div-tux icon memory-math-mult-div-tux difficulty level 6

math memory memory-math-mult-div-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

Skildring: Snu korta til du finn to med same svar, heilt til du har fått vekk alle korta

Føresetnadar: Multiplikasjon og divisjon.

Mål: Øv på å gonga og dela, heilt til du har fått vekk alle korta.

Hugsespel med multiplikasjon, mot Tux
screenshot memory-math-mult-tux icon memory-math-mult-tux difficulty level 5

math memory memory-math-mult-tux

 JB BUTET & Timothee Giet

Skildring: Snu korta til du finn to med same produkt, heilt til du har fått vekk alle korta

Føresetnadar: Multiplikasjon.

Mål: Øv på å gonga, heilt til du har fått vekk alle korta.

Gonging av tal
screenshot algebra_by icon algebra_by difficulty level 3 locked activity

math multiplication algebra_by

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Skildring: Øv på gongetabellen

Føresetnadar: Du må kjenna til gongetabellen for tala 1–10.

Mål: Læra å raskt gonga saman to tal.

Manual: Eit gongestykke vert vist på skjermen. Rekn ut svaret og bruk tastaturet eller skjermtastaturet for å skriva det inn. Du må vera rask og skriva inn svaret før pingvinane i luftballongen landar.

Teikn tal
screenshot drawnumbers icon drawnumbers difficulty level 1

math numeration drawnumbers

 Nitish Chauhan & Timothee Giet

Skildring: Teikn strekar mellom prikkane for å laga tala 0 til 9

Mål: Lær å teikna bokstavane på ein morosam måte.

Manual: Teikn tala ved å kopla saman prikkane i rett rekkjefølgje.

Tel gjenstandane
screenshot enumerate icon enumerate difficulty level 2

math numeration enumerate

 Thib ROMAIN & Timothee Giet

Skildring: Plasser gjenstandane slik at det vert lett å telja dei

Føresetnadar: Grunnleggjande teljing.

Mål: Øva på å telja.

Manual: Sorter først gjenstandane slik at du lett kan telja dei. Vel så den gjenstanden du vil telja nede til høgre, og skriv inn kor mange det er av gjenstanden med tastaturet.

Gjett eit tal
screenshot guessnumber icon guessnumber difficulty level 3

math numeration guessnumber

 Thib ROMAIN & Timothee Giet

Skildring: Hjelp Tux å komma seg ut av hòla. Han har gøymd eit tal som du må gjetta.

Føresetnadar: Tal frå 1 til 1 000 for det siste nivået.

Manual: Les instruksjonane som fortel deg kva to tal talet ligg mellom. Gjett eit tal, og skriv det inn øvst til høgre. Tux vil så fortelja deg om talet du gjetta er for stort eller for lite. Skriv så inn eit nytt tal. Avstanden mellom Tux og utgangen til høgre viser kor langt vekke du er frå rett tal. Viss Tux er over eller under utgangen, er talet ditt større eller mindre enn det rette talet.

Trollmannens hatt
screenshot magic-hat-minus icon magic-hat-minus difficulty level 2

math numeration magic-hat-minus

 Thibaut ROMAIN & Timothee Giet

Skildring: Tel etter kor mange stjerner det er under trollmannens hatt etter at nokre har rømt

Føresetnadar: Du må kunna subtrahera.

Mål: Lær å trekkja frå.

Manual: Trykk på hatten for å løfta han. Nokre stjerner kjem og gøymer seg under hatten og andre fyk vekk. Du må telja kor mange stjerner som er att. Trykk på området nede til høgre for å svara og så på «OK»-knappen for å sjå om svaret var rett.

Trollmannens hatt
screenshot magic-hat-plus icon magic-hat-plus difficulty level 2

math numeration magic-hat-plus

 Thib ROMAIN & Timothee Giet

Skildring: Tel etter kor mange stjerner det er under trollmannens hatt

Føresetnadar: Du må kunna addera.

Mål: Læra å plussa.

Manual: Trykk på hatten for å løfta han. Kor mange stjerner ser du under han? Tel nøye etter. Trykk på området nede til høgre for å svara og så på «OK»-knappen for å sjå om svaret var rett.

Hugsespel med teljing
screenshot memory-enumerate icon memory-enumerate difficulty level 2 locked activity

math numeration memory-enumerate

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Skildring: Snu korta til du finn to der talet stemmer med teikninga

Mål: Øva på å telja og å hugsa.

Manual: Du ser baksida av nokre kort. På framsida av kvart kort er det anten nokre teikningar eller tilsvarande tal.

Pengar
screenshot money icon money difficulty level 2 locked activity

math numeration money money

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Skildring: Øv på å handtera pengar

Føresetnadar: Du må kunna telja.

Mål: Du skal kjøpa dei forskjellige gjenstandane for rett pris. Ved høgare nivå vert fleire gjenstandar viste, og du må då rekna ut totalprisen.

Manual: Trykk på myntane eller setlane nedst på skjermen for å velja pengane du vil betala med. Du kan òg trykkja på pengane du allereie har valt for å fjerna dei att.

Gje Tux pengar tilbake på kjøpet
screenshot money_back icon money_back difficulty level 3 locked activity

math numeration money money_back

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Skildring: Gje Tux pengar tilbake på kjøpet

Føresetnadar: Du må kunna telja.

Mål: Tux har kjøpt ting frå deg og viser deg kor mykje pengar han betalar. Du må så gje han pengar tilbake. Ved høgare nivå vert fleire gjenstandar viste, og du må då rekna ut totalprisen.

Manual: Trykk på myntane eller setlane nedst på skjermen for å velja pengane du vil betala med. Du kan òg trykkja på pengane du allereie har valt for å fjerna dei att.

Gje Tux pengar tilbake på kjøpet. Her òg med cent.
screenshot money_back_cents icon money_back_cents difficulty level 5 locked activity

math numeration money money_back_cents

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Skildring: Gje Tux pengar tilbake på kjøpet

Føresetnadar: Du må kunna telja.

Mål: Tux har kjøpt ting frå deg og viser deg kor mykje pengar han betalar. Du må så gje han pengar tilbake. Ved høgare nivå vert fleire gjenstandar viste, og du må då rekna ut totalprisen.

Manual: Trykk på myntane eller setlane nedst på skjermen for å velja pengane du vil betala med. Du kan òg trykkja på pengane du allereie har valt for å fjerna dei att.

Pengar med cent
screenshot money_cents icon money_cents difficulty level 5 locked activity

math numeration money money_cents

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Skildring: Øv på å handtera pengar – her òg med cent

Føresetnadar: Du må kunna telja.

Mål: Du skal kjøpa dei forskjellige gjenstandane for rett pris. Ved høgare nivå vert fleire gjenstandar viste, og du må då rekna ut totalprisen.

Manual: Trykk på myntane eller setlane nedst på skjermen for å velja pengane du vil betala med. Du kan òg trykkja på pengane du allereie har valt for å fjerna dei att.

Tal i rekkjefølgje
screenshot number_sequence icon number_sequence difficulty level 2

math numeration number_sequence

 Emmanuel Charruau & Timothee Giet

Skildring: Trykk på tala i rett rekkjefølgje

Mål: Telja frå 1 og opp til 50.

Manual: Lag ei teikning ved å trykkja på kvart tal i rett rekkjefølgje, eller ved å dra fingeren eller peikaren gjennom tala i rett rekkjefølgja.

Partal og oddetal
screenshot numbers-odd-even icon numbers-odd-even difficulty level 2

math numeration numbers-odd-even

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Skildring: Fly med helikopter for å fanga skyer som har odde- eller partal

Mål: Øva på å telja.

Manual: Fang odde- og partalsskyene. Trykk på skya du vil fly til, eller bruk piltastane på tastaturet. For å veta kva type tal du skal ta, kan du anten hugsa det, eller sjå nede til høgre.

Tal i rekkjefølgje
screenshot planegame icon planegame difficulty level 2

math numeration planegame

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Skildring: Fly med helikopter for å fanga skyer i rett rekkjefølgje

Mål: Øva på å telja.

Manual: Fang bokstavskyene i aukande rekkjefølgje. Trykk på skya du vil fly til, eller bruk piltastane på tastaturet. For å veta kva tal du skal ta, kan du anten hugsa talet sjølv, eller sjå nede til høgre.

Øv på å subtrahera med eit artig spel
screenshot reversecount icon reversecount difficulty level 2 locked activity

math numeration reversecount

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Skildring: Tux er svolten, og treng di hjelp til å telja fram til rett isflak for å få tak i fisk

Føresetnadar: Du må kunna lesa tal på ei dominobrikke, og kunna telja (opp til 10 for første nivå).

Mål: Tux er svolten, og treng di hjelp til å telja fram til rett isflak for å få tak i fisk

Manual: Tel først kor mange isflak som er mellom Tux og fisken. Trykk så på dominobrikka for å velja rett tal. Du kan bruka høgre museknapp for telja baklengs. Når du er ferdig, trykkjer du «OK» med musa eller «Enter» på tastaturet.

Tal med dominobrikker
screenshot smallnumbers2 icon smallnumbers2 difficulty level 2 locked activity

math numeration smallnumbers2

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Skildring: Tel kor mange prikkar det er på dominobrikkene før dei når bakken

Føresetnadar: Du må kunna telja.

Mål: Tel kor mange prikkar det er på kvar terning før dei når bakken.

Manual: Bruk tastaturet til å skriva inn kor mange prikkar det er på dominobrikkene.

Romartal
screenshot roman_numerals icon roman_numerals difficulty level 4

math roman_numerals

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Skildring:

Få vekta i likevekt
screenshot scalesboard icon scalesboard difficulty level 2 locked activity

math scalesboard

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Skildring: Legg lodd på vekta slik at ho kjem i likevekt

Mål: Du må kunna hovudrekning og kjenna til aritmetisk likskap.

Manual: Legg lodd på venstre eller (på seinare nivå) høgre side av vekta, slik at ho kjem i likevekt. Rekkjefølgja på lodda spelar inga rolle.

Få vekta i likevekt
screenshot scalesboard_weight icon scalesboard_weight difficulty level 4 locked activity

math scalesboard_weight

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Skildring: Legg lodd på vekta slik at ho kjem i likevekt, og rekn ut vekta

Mål: Du må kunna hovudrekning, kjenna til aritmetisk likskap og kunna rekna mellom ulike einingar.

Manual: Legg lodd på venstre eller (på seinare nivå) høgre side av vekta, slik at ho kjem i likevekt. Rekkjefølgja på lodda spelar inga rolle. Legg merke til både verdiane og vekteiningane, og hugs at 1 kilo (kg) er det same som 1000 gram (g).

Få vekta i likevekt
screenshot scalesboard_weight_avoirdupois icon scalesboard_weight_avoirdupois difficulty level 4 locked activity

math scalesboard_weight_avoirdupois

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Skildring: Legg lodd på vekta slik at ho kjem i likevekt, og rekn ut vekta i avoirdupois-systemet

Mål: Du må kunna hovudrekning, kjenna til aritmetisk likskap og kunna rekna mellom ulike einingar.

Manual: Legg lodd på venstre eller (på seinare nivå) høgre side av vekta, slik at ho kjem i likevekt. Rekkjefølgja på lodda spelar inga rolle. Legg merke til både verdiane og vekteiningane, og hugs at 1 pund («lb») er det same som 16 unser («oz»).

Del smågodt likt
screenshot share icon share difficulty level 2

math share

 Stefan Toncu & Timothee Giet

Skildring: Prøv å dela smågodtet likt mellom alle ungane

Føresetnadar: Å kunna telja

Mål: Lær å dela tal

Manual: Følg instruksjonane på skjermen. Dra først rette tal gutar/jenter til midten, og dra så smågodtet til feltet til kvar unge.

Subtraksjon av tal
screenshot algebra_minus icon algebra_minus difficulty level 4 locked activity

math subtraction algebra_minus

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Skildring: Øv på å trekkja frå

Føresetnadar: Du må kunna trekkja små tal frå kvarandre.

Mål: Læra å raskt rekna ut differansen mellom to tal.

Manual: Eit minusstykke vert vist på skjermen. Rekn ut svaret og bruk tastaturet eller skjermtastaturet for å skriva det inn. Du må vera rask og skriva inn svaret før pingvinane i luftballongen landar.

Balanseeske
screenshot balancebox icon balancebox difficulty level 2

mobile fun balancebox

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

Skildring: Styr ballen til døra ved å vippa på eska.

Mål: Øv på finmotorikk og enkel teljing.

Bygg opp modellen
screenshot crane icon crane difficulty level 2

puzzle crane

 Stefan Toncu & Timothee Giet

Skildring: Køyr heisekranen og lag ein kopi av modellen.

Føresetnadar: Mus- og tastaturbruk

Mål: Auge–hand-koordinering.

Manual: Flytt gjenstandane til venstre slik at dei har same plassering som i ruta til høgre. Ved sidan av kranen finn du fire piler du kan bruka til å styra kranen, og du kan trykkja på gjenstandane for å velja dei. Du kan òg bruka piltastane på tastaturet, samt mellomroms- eller tabulatortasten, om du føreretrekkjer det. På mobilversjonen kan du dra opp, ned, til venstre eller til høgre for å flytta gjenstandane.

Spelet 15
screenshot fifteen icon fifteen difficulty level 5 locked activity

puzzle fifteen

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Skildring: Flytt brikkene for å gjenskapa biletet

Manual: Trykk på ei brikke som har ei ledig rute ved sida av seg. Denne vil då gli over i den ledige ruta.

Forenkla «Tårnet i Hanoi»
screenshot hanoi icon hanoi difficulty level 2

puzzle hanoi

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Skildring: Bygg opp tårnet

Føresetnadar: Du må kunna bruka musa.

Mål: Bygg opp tårnet til høgre på den ledige plassen.

Manual: Flytt dei øvste tårnringane mellom pinnane for å byggja opp tårnet på den ledige plassen.

Bidragsytarar: Konseptet er henta frå EPI-spela.

Forenkla utgåve av «Tårnet i Hanoi»
screenshot hanoi_real icon hanoi_real difficulty level 5

puzzle hanoi_real

 Amit Tomar & Timothee Giet

Skildring: Bygg opp tårnet til høgre på den ledige plassen.

Manual: Flytt dei øvste tårnringane mellom pinnane for å byggja opp tårnet på den ledige plassen.

Bidragsytarar: Tårnet i Hanoi vart oppfunnen av den franske matematikaren François Édouard Anatole Lucas i 1883. Det finst ei gammal legende om eit hindutempel der prestane held på å flytta 64 skiver etter reglane i dette spelet. Legenda seier at verda går under når dei er ferdige. Men dette ville ta veldig lang tid (mykje lengre tid enn universet vårt har vore til), sjølv om dei klarte flytta så mykje som éi skive i sekundet og brukte den optimale flyttestrategien. Det er ikkje klart om Lucas fann på legenda sjølv, eller berre vart inspirert av ho. (Kjelde: http://en.wikipedia.org/wiki/Tower_of_Hanoi)

Av med lysa
screenshot lightsoff icon lightsoff difficulty level 6

puzzle lightsoff

 Stephane Mankowski & Timothee Giet

Skildring: Målet er å slå av alle lysa.

Mål: Målet er å slå av alle lysa.

Manual: Når du trykkjer på ein knapp, slår du både den knappen på/av, men òg knappane over, under og ved sida av. Sola og fargen på himmelen avheng av kor mange brytarar du måtte trykkja på for å få av alle lysa. Viss du trykkjer på Tux, får du sjå løysinga.

Bidragsytarar: Løysealgoritmen finn du på Wikipedia på engelsk. Der kan du også lesa meir om spelet: <http://en.wikipedia.org/wiki/Lights_Out_(game)>

Pusla saman bilete
screenshot paintings icon paintings difficulty level 1

puzzle paintings

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Skildring: Pusla saman bilete av kjende måleri

Føresetnadar: Bruk av mus: flytting og dra-og-slepp

Mål: Romleg framstilling

Manual: Dra puslespelbitane frå feltet til venstre og gjenskap måleriet.

Fotojakt
screenshot photo_hunter icon photo_hunter difficulty level 2

puzzle photo_hunter

 Stefan Toncu & Timothee Giet

Skildring: Finn forskjellen mellom to bilete

Mål: Skilja to liknande bilete.

Manual: Sjå nøye på dei to bileta. Dei er ikkje heilt like. Trykk på alle forskjellane som du finn.

Sudoku – plasser symbol i eit rutenett
screenshot sudoku icon sudoku difficulty level 4

puzzle sudoku

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Skildring: Plasser figurar og siffer i eit spesielt mønster i eit rutenett

Føresetnadar: Å fullføra bretta krev tolmod og logisk tankeevne.

Mål: Sudoku er eit slags kryssord, der du skal plassera figurar eller siffer i eit rutenett. I offisiell sudoku er rutenettet på 9 × 9 ruter, med med ni mindre 3 × 3-boksar. I GCompris startar me enklare, med figurar og utan små boksar. Du må passa på at kvar figur (eller kvart siffer) berre står éin gong i kvar rad og i kvar kolonne. På bretta der rutenettet er delt inn mindre boksar, skal kvar figur (eller kvart siffer) berre brukast éin gong i kvart område, samtidig som den vanlege regelen framleis gjeld. Meir informasjon: <https://nn.wikipedia.org/wiki/Sudoku>

Manual: Vel eit tal eller ein figur til venstre, og trykk der du vil plassera han. GCompris vil ikkje la deg plassera han på ein ugyldig plass.

Superhjerne
screenshot superbrain icon superbrain difficulty level 2

puzzle superbrain

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

Skildring: Tux har ein hemmeleg fargekombinasjon han vil du skal prøva å gjetta.

Mål: Tux har ein hemmeleg fargekombinasjon han vil du skal prøva å gjetta.

Manual: Trykk på rundingane til dei viser det du trur er rett kombinasjon. Trykk så på OK-knappen. På dei lågare nivåa vil Tux markera rette svar med ein svart firkant. På brett 4 og 8 kan ein gjenstand vera gøymd fleire gongar.
Du kan bruka høgre museknapp for å bla gjennom gjenstandane i motsett rekkjefølgje, eller bruka gjenstandsveljaren for å velja gjenstand direkte. Hald inne ein museknapp eller trykk på skjermen for å automatisk velja den siste brukte gjenstanden. Dobbeltklikk eller tapp på ein tidlegare vald gjenstand i gjettehistoria for å markera han som «rett». Han vert då automatisk brukt i framtida, heilt til du fjernar markeringa att, igjen ved å dobbeltklikka eller tappa.

Tangram-puslespel
screenshot tangram icon tangram difficulty level 3 locked activity

puzzle tangram

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Skildring: Målet er å gjenskapa ei form.

Føresetnadar: Du må kunna bruka musa.

Manual: Vel tangrammet du vil laga. Dra brikkene for å flytta dei. Symmetriknappen vert vist på brikker som støttar det. Trykk på dreieknappen eller dra rundt han for å visa kor mykje du vil dreia. På dei tidlege nivåa vert det vist enklare gjenstandar for å innføra tangram-konseptet.

Skyvespel
screenshot traffic icon traffic difficulty level 2

puzzle traffic

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

Skildring: Køyr den raude bilen ut frå parkeringsplassen gjennom utgangen til høgre

Manual: Kvar bil kan berre køyra til venstre og til høgre, eller opp og ned. Du må gjera plass slik at den raude bilen kan køyra ut utgangen til høgre.

Rekkjefølgja på bokstavane i alfabetet
screenshot alphabet-sequence icon alphabet-sequence difficulty level 2

reading alphabet-sequence

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Skildring: Fly med helikopter for å fanga skyer i alfabetisk rekkjefølgje

Føresetnadar: Du må kunna lesa bokstavar.

Mål: Rekkjefølgja på bokstavane i alfabetet

Manual: Fang bokstavskyene. Trykk på skya du vil fly til, eller bruk piltastane på tastaturet. For å veta kva bokstav du skal ta, kan du anten hugsa bokstaven sjølv, eller sjå nede til høgre.

Trykk på ein liten bokstav
screenshot click_on_letter icon click_on_letter difficulty level 2

reading click_on_letter

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

Skildring: Trykk på bokstaven du høyrer

Føresetnadar: Du må kunna kjenna att bokstavar når du ser dei.

Mål: Du skal læra attkjenning av bokstavnamn.

Manual: Du høyrer ein bokstav, og skal så trykkja på han. Du kan høyra bokstaven om att ved å trykkja på munnbiletet.

Trykk på ein stor bokstav
screenshot click_on_letter_up icon click_on_letter_up difficulty level 2

reading click_on_letter_up

 Holger Kaelberer & Timothee Giet

Skildring: Trykk på bokstaven du høyrer

Føresetnadar: Du må kunna kjenna att bokstavar når du ser dei.

Mål: Du skal læra attkjenning av bokstavnamn.

Manual: Du høyrer ein bokstav, og skal så trykkja på han. Du kan høyra bokstaven om att ved å trykkja på munnbiletet nedst på skjermen.

Teikn bokstavar
screenshot drawletters icon drawletters difficulty level 1

reading drawletters

 Nitish Chauhan & Timothee Giet

Skildring: Teikn strekar mellom prikkane for å laga bokstavar

Mål: Lær å teikna bokstavane på ein morosam måte.

Manual: Teikn bokstaven ved å kopla saman prikkane i rett rekkjefølgje.

Biletnamn
screenshot imagename icon imagename difficulty level 3

reading imagename

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Skildring: Plasser gjenstandane over tilhøyrande ord.

Føresetnadar: Du må kunna lesa.

Mål: Du skal øva på å lesa, og samtidig utvida ordforrådet ditt.

Manual: Dra bileta frå feltet til venstre til dei tilhøyrande orda. Sjå til slutt om du har svart rett ved å trykkja på «OK» nedst på skjermen.

Utvida ordforrådet ditt
screenshot lang icon lang difficulty level 4

reading lang

 siddhesh suthar & Timothee Giet

Skildring: Fullfør språklæringsaktivitetar.

Føresetnadar: Du må kunna lesa.

Mål: Utvida ordforrådet ditt på språket ditt eller eit framandspråk

Manual: Review a set of words. Each word is shown with a voice, a text and an image.

Bidragsytarar: Bilete og stemmene kjem frå Art4Apps-prosjektet: http://www.art4apps.org/.

Bokstav i kva ord
screenshot letter-in-word icon letter-in-word difficulty level 2

reading letter-in-word

 Akshat Tandon & Timothee Giet

Skildring: Ein bokstav vert skriven eller lesen opp. Nokre ord vert viste, og du må finna ordet eller orda som inneheld bokstaven.

Føresetnadar: staving, kjenna att bokstavar

Mål: Vel alle ord som inneheld bokstaven.

Manual: Flagget på flyet viser ein bokstav. Vel alle orda eller gjenstandane der bokstaven vert brukt, og trykk så «OK».

Hugsespel med store og små bokstavar
screenshot memory-case-association icon memory-case-association difficulty level 2

reading memory-case-association

 Aman Kumar Gupta & Timothee Giet

Skildring: Snu korta til du finn to med same bokstav, men der eine er stor og den andre liten.

Føresetnadar: Kjenna til alfabet

Mål: Læra store og små bokstavar, og øva hukommelsen.

Manual: Du ser baksida av nokre kort. På framsida av kvart kort er ein bokstav, stor eller liten, og du må kopla kortet med den store bokstaven til kortet med den små bokstaven.

Hugsespel med store og små bokstavar, mot Tux
screenshot memory-case-association-tux icon memory-case-association-tux difficulty level 2

reading memory-case-association-tux

 Aman Kumar Gupta & Timothee Giet

Skildring: Snu korta til du finn to med same bokstav, men der eine er stor og den andre liten, mot Tux.

Føresetnadar: Kjenna til alfabet

Mål: Læra store og små bokstavar, og øva hukommelsen.

Manual: Du ser baksida av nokre kort. På framsida av kvart kort er ein bokstav, stor eller liten, og du må kopla kortet med den store bokstaven til kortet med den små bokstaven. Lærar Tux gjer det same.

Hugsespel med talord
screenshot memory-wordnumber icon memory-wordnumber difficulty level 3 locked activity

reading memory-wordnumber

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Skildring: Snu korta til du finn to der talet stemmer med talordet

Føresetnadar: Du må kunna lesa.

Mål: Lesa tal og hugsa.

Manual: Du ser baksida av nokre kort. På framsida av kvart kort er eit tal, anten skrive med siffer eller med bokstavar.

Manglande bokstav
screenshot missing-letter icon missing-letter difficulty level 2

reading missing-letter

 Amit Tomar & Timothee Giet

Skildring:

Føresetnadar: Du må kunna lesa enkle ord.

Mål: Du skal verta flinkare til å lesa.

Manual: Ein gjenstand og tilhøyrande ord vert vist. Ordet manglar ein bokstav, og du skal finna ut kva bokstav dette er.

Vassrett lesetrening
screenshot readingh icon readingh difficulty level 2

reading readingh

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Skildring: Les ei liste over ord og sjå om ordet er med.

Føresetnadar: Du må kunna lesa.

Mål: Snøgglesing med tidsgrense.

Manual: Eit ord vert vist, saman med ei liste med ord, som vert viste og så gøymde att. Svar på om ordet er eller ikkje er med i lista.

Loddrett lesetrening
screenshot readingv icon readingv difficulty level 2

reading readingv

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Skildring: Les ei loddrett liste over ord og sjå om ordet er med.

Føresetnadar: Du må kunna lesa.

Mål: Snøgglesing med tidsgrense.

Manual: Eit ord vert vist, saman med ei liste med ord, som vert viste og så gøymde att. Svar på om ordet er eller ikkje er med i lista.

Fire på rad (mot Tux)
screenshot align4 icon align4 difficulty level 2

strategy align4

 Bharath M S & Timothee Giet

Skildring: Plasser fire kuler på rad

Mål: Prøv å få fire kuler på rad, anten vassrett (bortover), loddrett (nedover) eller på skrå.

Manual: Spel mot datamaskina. De byter på å velja kva kolonne de vil sleppa ei kule ned i. Du kan òg bruka piltastane til å flytta kula til venstre eller høgre, og nedpila eller mellomromstasten for å sleppa ho. Den første spelaren som får fire på rad vinn.

Fire på rad (mot ein venn)
screenshot align4-2players icon align4-2players difficulty level 2

strategy align4-2players

 Bharath M S & Timothee Giet

Skildring: Plasser fire kuler på rad

Mål: Prøv å få fire kuler på rad, anten vassrett (bortover), loddrett (nedover) eller på skrå.

Manual: Spel mot ein venn. De byter på å velja kva kolonne de vil sleppa ei kule ned i. De kan òg bruka piltastane til å flytta kula til venstre eller høgre, og nedpila eller mellomromstasten for å sleppa ho. Den første spelaren som får fire på rad vinn.

Barspel (mot Tux)
screenshot bargame icon bargame difficulty level 1

strategy bargame

 Utkarsh Tiwari & Timothee Giet

Skildring: Trykk for å velja kor mange ballar du vil plassera i hòla, og trykk så på «OK». Vinnaren er den som ikkje plasserer ein ball i det raude hòlet.

Føresetnadar: Må kunna telja

Mål: Ikkje putt ballen i det siste hòlet

Manual: Plasser ballar i hòla. Du vinn viss datamaskina må plassera den siste ballen. Trykk på Tux viss du vil at han skal byrja.

Barspel (med ein venn)
screenshot bargame_2players icon bargame_2players difficulty level 2

strategy bargame_2players

 Utkarsh Tiwari & Timothee Giet

Skildring: Trykk for å velja kor mange ballar du vil plassera i hòla, og trykk så på «OK». Vinnaren er den som ikkje plasserer ein ball i det raude hòlet.

Føresetnadar: Må kunna telja

Mål: Ikkje putt ballen i det siste hòlet

Manual: Plasser ballar i hòla. Du vinn viss vennen din må plassera den siste ballen.

Spel dam mot datamaskina
screenshot checkers icon checkers difficulty level 4

strategy checkers

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Skildring: Versjonen her følgjer dei internasjonale reglane.

Mål: Slå ut alle brikkene til motspelaren før han slår ut alle dine.

Bidragsytarar: Dam-biblioteket er «draughts.js» <https://github.com/shubhendusaurabh/draughts.js>. Bruksrettleiinga er delvis basert på artikkelen frå engelsk Wikipedia <https://en.wikipedia.org/wiki/Draughts>.

Spel dam mot ein venn
screenshot checkers_2players icon checkers_2players difficulty level 4

strategy checkers_2players

 Johnny Jazeix & Timothee Giet

Skildring: Versjonen her følgjer dei internasjonale reglane.

Mål: Slå ut alle brikkene til motspelaren før han slår ut alle dine.

Bidragsytarar: Dam-biblioteket er «draughts.js» <https://github.com/shubhendusaurabh/draughts.js>. Bruksrettleiinga er delvis basert på artikkelen frå engelsk Wikipedia <https://en.wikipedia.org/wiki/Draughts>.

Spel sjakk mot Tux
screenshot chess icon chess difficulty level 6 locked activity

strategy chess

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Skildring:

Bidragsytarar: Sjakkmotoren er p4wn <https://github.com/douglasbagnall/p4wn>.

Spel sjakk mot ein venn
screenshot chess_2players icon chess_2players difficulty level 6 locked activity

strategy chess_2players

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Skildring:

Sluttspel i sjakk
screenshot chess_partyend icon chess_partyend difficulty level 6 locked activity

strategy chess_partyend

 Bruno Coudoin & Timothee Giet

Skildring: Spel sluttspel i sjakk mot Tux

Bidragsytarar: Sjakkmotoren er p4wn <https://github.com/douglasbagnall/p4wn>.

Mil (mot Tux)
screenshot nine_men_morris icon nine_men_morris difficulty level 2

strategy nine_men_morris

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Skildring: Få motstandarden til berre å ha to brikker eller ingen gyldige trekk att.

Mål: Lag mil (linjer med tre brikker) for å få fjerna brikker frå Tux, heilt til han berre har to brikker att eller ikkje noko gyldig trekk.

Manual: Spel mot datamaskina. Først byter de på å leggja ut ni brikker, og så flyttar de på dei.

Mil (mot ein venn)
screenshot nine_men_morris_2players icon nine_men_morris_2players difficulty level 2

strategy nine_men_morris_2players

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Skildring: Få motstandarden til berre å ha to brikker eller ingen gyldige trekk att.

Mål: Lag mil (linjer med tre brikker) for å få fjerna brikker frå motstandarden, heilt til han eller ho berre har to brikker att eller ikkje noko gyldig trekk.

Manual: Spel mot ein venn. Først byter de på å leggja ut ni brikker, og så flyttar de på dei.

Bondesjakk (mot Tux)
screenshot tic_tac_toe icon tic_tac_toe difficulty level 2

strategy tic_tac_toe

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Skildring: Plasser tre merke på rad

Mål: Plasser tre merke på rad, anten vassrett, loddrett eller på skrå for å vinna.

Manual: Spel mot datamaskina. De byter på å velja kva rute de vil markera. Den første spelaren med tre på rad vinn.

Bondesjakk (mot ein venn)
screenshot tic_tac_toe_2players icon tic_tac_toe_2players difficulty level 2

strategy tic_tac_toe_2players

 Pulkit Gupta & Timothee Giet

Skildring: Plasser tre merke på rad

Mål: Plasser tre merke på rad, anten vassrett, loddrett eller på skrå for å vinna.

Manual: Spel mot ein venn. De byter på å velja kva rute de vil markera. Den første spelaren med tre på rad vinn.